100+ phrasal verb đình đám giúp nói như người bản địa

Phrasal verb cực hot đây, cô share kèm theo nghĩa và câu ví dụ để em dễ nghiên cứu học hỏi. Hôm nay cô sẽ viết về phrasal verb bắt đầu bằng chữ A và B nhé.

Văn writing thì cần có chút cầu kì hoa mĩ formal nhưng văn nói đa phần vẫn phải đơn giản dễ hiểu là chính, đây là lúc các phrasal verb tỏa sáng, các cụm phrasal verb ngắn và dễ hiểu luôn lựa chọn của các native speakers lúc giao tiếp cũng như thuyết trình hay phát biểu. Chính vì vậy để nói hay hơn, trôi chảy, ít bị sai khi dùng từ quá phức tạp, và nói như 1 người nói tiếng anh chính gốc thì hơn 100 phrasal verb này là cái chắc chắn phải học. Không chỉ với 100 Phrasal verb này đâu, cô vẫn còn đây 99 Phrasal verb trong IELTS giúp các em nâng band điểm “đỉnh của đỉnh” luôn đó, nhớ cày mỗi ngày để tiến bộ hơn nha.

  Phrasal Verb Meaning Example
A Abide by respect or obey. (the law, a decision, a rule) If you want to stay at this school, you must abide by the rules.
Account for Explain, give a reason I hope you can account for the money you spent
Add up Make sense, seem reasonable Her story just doesn’t add up
Agree with Have the same opinion as somebody else I agree with you. I think she deserves the award too.
Allow for Take into consideration, include in a calculation You’d better leave early to allow for traffic jams
Answer back Reply rudely Don’t answer back your mother!
  Apply for Make a formal request for something He applied for a job he saw advertised in the newspaper
B Back away Move backwards, in fear or dislike When he saw the dog, he backed away.
Back down Withdraw, concede defeat Local authorities backed down on their plans to demolish the building
Back out Faint, lose consciousness When he fell off the horse he blacked out
Block off Separate using a barrier The area was blocked off during the demonstration
Blow up 1.Explode The terrorists said the bomb would blow up at 9
  2. be destroyed by an explosion The car blew up but luckily there was nobody in it.
Break into Enter by force Burglars broke into the house around midnight