Các Collocation IELTS Band 7+

Với các Collocation hôm nay, các em sẽ không còn nỗi lo sử dụng sai từ nữa. Đây là bộ Collocation chuẩn trong IELTS các em cần phải học nhé. Luyện tập kỹ,sẽ giúp các em nâng trình nhanh chóng và đạt điểm cao trong kì thi sắp đến nhé. Học và hành sẽ mau chóng thấy sự thay đổi nhé các em.

Addition Component I POS I Component II POS II Addition
abstract adj concept n
academic adj achievement n
academic adj career n
(in) academic adj circles n
academic adj community n
academic adj debate n
academic adj discipline n
academic adj discourse n
academic adj institution n
academic adj journal n
academic adj life n
academic adj performance n
academic adj research n
academic adj skills n
academic adj study n
academic adj success n
academic adj work n
academic adj world n
academic adj writing n
academic adj year n
  accept v responsibility n
acceptable adj behaviour n
accurate adj assessment n
  accurate adj description n
accurate adj information n
accurate adj measurement n
accurate adj picture n
accurate adj record n
achieve (a) v goal n
achieve (an) v objective n
achieve (an) v outcome n
  acquire v knowledge n
active adj involvement n
active adj participant n
active adj participation n
active adj role n
(be) actively adv involved vpp
acutely adv aware adj
add v information n
additional adj cost n
additional adj information n
additional adj problem n
additional adj resources n
additional adj support n
address (an) v issue n
administrative adj practices n
adopt (a) v procedure n
adopt (an) v approach n
advanced adj economy n
advanced adj technology n
adverse adj effect n
adverse adj reaction n
adversely adv affect v
affect (the) v outcome n
affect (the) v development n (of)
allocate v resources n
  allow v access n (to)
almost adv identical adj
alternative adj approach n
alternative adj explanation n
alternative adj form n
alternative adj interpretation n
alternative adj means n
alternative adj method n
alternative adj model n
alternative adj solution n
alternative adj source n
alternative adj strategy n
alternative adj view n
alternative adj way n
ample adj evidence n
analytical adj approach n
analytical adj tool n
anecdotal adj evidence n
annual adj conference n
annual adj meeting n
annual adj rate n
annual adj report n
annual adj review n
apply v equally adv
apply (a) v method n
apply (the) v theory n
appropriate adj action n
appropriate adj behaviour n
appropriate adj conditions n
appropriate adj data n
appropriate adj form n
appropriate adj language n
appropriate adj level n
appropriate adj point n
appropriate adj response n
appropriate adj skills n
appropriate adj treatment n
appropriate adj way n
armed adj conflict n
artificial adj intelligence n
assess (the) v impact n (of)
assessment n process n
associated adj factors n
assume v responsibility n
assume (the) v role n (of)
atomic adj energy n
attend (a) v conference n
available adj data n
available adj evidence n
available adj information n
available adj resources n
average adj score n
background n knowledge n
basic adj assumption n
basic adj component n
basic adj concept n
basic adj element n
basic adj function n
basic adj information n
basic adj premise n
basic adj principle n
basic adj research n
basic adj structure n
basic adj technique n
bear v resemblance n (to)
become v apparent adj
become v available adj
become v aware adj
become v blurred adj
become v established adj
become v evident adj
become v independent adj
become v involved adj (with/in)
become v obvious adj
become v visible adj
become v widespread adj
become (a) v source n (of)
become (the) v focus n (of)
begin (a) v process n
behave v differently adv
beneficial adj effect n
(be) best adv described vpp (as, in terms of)
binary adj opposition n
binary adj system n
biological adj evolution n
biological adj science n
biological adj sex n
brief adj account n
brief adj description n
brief adj discussion n
brief adj history n
brief adj introduction n
brief adj overview n
brief adj period n
brief adj review n
brief adj summary n
brief adj time n
briefly adv describe v
briefly adv discuss v
broad adj agreement n
broad adj category n
broad adj definition n
(a) broad adj range n (of)