3000 Collocation IELTS Band 7+

??3000 Collocation IELTS Band 7+??

 

? ? ? Với 3000 Collocation hôm nay, các em sẽ không còn nỗi lo sử dụng sai từ nữa. Đây là bộ Collocation chuẩn trong IELTS các em cần phải học nhé. Luyện tập kỹ,sẽ giúp các em nâng trình nhanh chóng và đạt điểm cao trong kì thi sắp đến nhé. Học và hành sẽ mau chóng thấy sự thay đổi nhé các em.

========

? Cô Linh trực tiếp tư vấn lộ trình học: http://m.me/ieltstolinh.vn
? Thông tin chi tiết về các lớp Cô sắp khai giảng: https://ieltstolinh.vn
? Xem bài giảng chi tiết tại: đây

Addition

Component I

POS I

Component II

POS II

Addition

 

abstract

adj

concept

n

 

 

academic

adj

achievement

n

 

 

academic

adj

career

n

 

(in)

academic

adj

circles

n

 

 

academic

adj

community

n

 

 

academic

adj

debate

n

 

 

academic

adj

discipline

n

 

 

academic

adj

discourse

n

 

 

academic

adj

institution

n

 

 

academic

adj

journal

n

 

 

academic

adj

life

n

 

 

academic

adj

performance

n

 

 

academic

adj

research

n

 

 

academic

adj

skills

n

 

 

academic

adj

study

n

 

 

academic

adj

success

n

 

 

academic

adj

work

n

 

 

academic

adj

world

n

 

 

academic

adj

writing

n

 

 

academic

adj

year

n

 

 

accept

v

responsibility

n

 

 

acceptable

adj

behaviour

n

 

 

accurate

adj

assessment

n

 

 

accurate

adj

description

n

 

 

accurate

adj

information

n

 

 

accurate

adj

measurement

n

 

 

accurate

adj

picture

n

 

 

accurate

adj

record

n

 

 

achieve (a)

v

goal

n

 

 

achieve (an)

v

objective

n

 

 

achieve (an)

v

outcome

n

 

 

acquire

v

knowledge

n

 

 

active

adj

involvement

n

 

 

active

adj

participant

n

 

 

active

adj

participation

n

 

 

active

adj

role

n

 

(be)

actively

adv

involved

vpp

 

 

acutely

adv

aware

adj

 

 

add

v

information

n

 

 

additional

adj

cost

n

 

 

additional

adj

information

n

 

 

additional

adj

problem

n

 

 

additional

adj

resources

n

 

 

additional

adj

support

n

 

 

address (an)

v

issue

n

 

 

administrative

adj

practices

n

 

 

adopt (a)

procedure

n

 

 

adopt (an)

v

approach

n

 

 

advanced

adj

economy

n

 

 

advanced

adj

technology

n

 

 

adverse

adj

effect

n

 

 

adverse

adj

reaction

n

 

 

adversely

adv

affect

v

 

 

affect (the)

v

outcome

n

 

 

affect (the)

v

development

n

(of)

 

allocate

v

resources

n

 

 

allow

v

access

n

(to)

 

almost

adv

identical

adj

 

 

alternative

adj

approach

n

 

 

alternative

adj

explanation

n

 

 

alternative

adj

form

n

 

 

alternative

adj

interpretation

n

 

 

alternative

adj

means

n

 

 

alternative

adj

method

n

 

 

alternative

adj

model

n

 

 

alternative

adj

solution

n

 

 

alternative

adj

source

n

 

 

alternative

adj

strategy

n

 

 

alternative

adj

view

n

 

 

alternative

adj

way

n

 

 

ample

adj

evidence

n

 

 

analytical

adj

approach

n

 

 

analytical

adj

tool

n

 

 

anecdotal

adj

evidence

n

 

 

annual

adj

conference

n

 

 

annual

adj

meeting

n

 

 

annual

adj

rate

n

 

 

annual

adj

report

n

 

 

annual

adj

review

n

 

 

apply

v

equally

adv

 

 

apply (a)

v

method

n

 

 

apply (the)

v

theory

n

 

 

appropriate

adj

action

n

 

 

appropriate

adj

behaviour

n

 

 

appropriate

adj

conditions

n

 

 

appropriate

adj

data

n

 

 

appropriate

adj

form

n

 

 

appropriate

adj

language

n

 

 

appropriate

adj

level

n

 

 

appropriate

adj

point

n

 

 

appropriate

adj

response

n

 

 

appropriate

adj

skills

n

 

 

appropriate

adj

treatment

n

 

 

appropriate

adj

way

n

 

 

armed

adj

conflict

n

 

 

artificial

adj

intelligence

n

 

 

assess (the)

v

impact

n

(of)

 

assessment

n

process

n

 

 

associated

adj

factors

n

 

 

assume

v

responsibility

n

 

 

assume (the)

v

role

n

(of)

 

atomic

adj

energy

n

 

 

attend (a)

v

conference

n

 

 

available

adj

data

n

 

 

available

adj

evidence

n

 

 

available

adj

information

n

 

 

available

adj

resources

n

 

 

average

adj

score

n

 

 

background

n

knowledge

n

 

 

basic

adj

assumption

n

 

 

basic

adj

component

n

 

 

basic

adj

concept

n

 

 

basic

adj

element

n

 

 

basic

adj

function

n

 

 

basic

adj

information

n

 

 

basic

adj

premise

n

 

 

basic

adj

principle

n

 

 

basic

adj

research

n

 

 

basic

adj

structure

n

 

 

basic

adj

technique

n

 

 

bear

v

resemblance

n

(to)

 

become

v

apparent

adj

 

 

become

v

available

adj

 

 

become

v

aware

adj

 

 

become

v

blurred

adj

 

 

become

v

established

adj

 

 

become

v

evident

adj

 

 

become

v

independent

adj

 

 

become

v

involved

adj

(with/in)

 

become

v

obvious

adj

 

 

become

v

visible

adj

 

 

become

v

widespread

adj

 

 

become (a)

v

source

n

(of)

 

become (the)

v

focus

n

(of)

 

begin (a)

process

n

 

 

behave

v

differently

adv

 

 

beneficial

adj

effect

n

 

(be)

best

adv

described

vpp

(as, in terms of)

 

binary

adj

opposition

n

 

 

binary

adj

system

n

 

 

biological

adj

evolution

n

 

 

biological

adj

science

n

 

 

biological

adj

sex

n

 

 

brief

adj

account

n

 

 

brief

adj

description

n

 

 

brief

adj

discussion

n

 

 

brief

adj

history

n

 

 

brief

adj

introduction

n

 

 

brief

adj

overview

n

 

 

brief

adj

period

n

 

 

brief

adj

review

n

 

 

brief

adj

summary

n

 

 

brief

adj

time

n

 

 

briefly

adv

describe

v

 

 

briefly

adv

discuss

v

 

 

broad

adj

agreement

n

 

 

broad

adj

category

n

 

 

broad

adj

definition

n

 

(a)

broad

adj

range

n

(of)

 

broad

adj

spectrum

n

 

 

broader

adj

context

n

 

(be)

broadly

adv

defined

vpp

 

 

broadly

adv

similar

adj

 

 

business

n

sector

n

 

 

business

n

transaction

n

 

 

capitalist

adj

country

n

 

 

capitalist

adj

economy

n

 

 

capitalist

adj

society

n

 

 

capitalist

adj

system

n

 

 

capitalist

adj

world

n

 

 

career

n

development

n

 

 

career

n

opportunity

n

 

 

careful

adj

analysis

n

 

 

careful

adj

attention

n

 

 

careful

adj

consideration

n

 

 

careful

adj

thought

n

 

(be)

carefully

adv

controlled

vpp

 

(be)

carefully

adv

selected

vpp

 

 

carry

v

information

n

 

 

carry out

v

research

n

(of)

 

carry out (the)

v

task

n

 

 

cast

v

doubt

n

(on)

 

causal

adj

link

n

 

 

causal

adj

relation

n

 

 

causal

adj

relationship

n

 

 

cause

v

consequences

n

 

 

cause

v

stress

n

 

 

central

adj

authority

n

 

 

central

adj

concept

n

 

 

central

adj

concern

n

 

 

central

adj

control

n

 

 

central

adj

core

n

 

 

central

adj

feature

n

 

 

central

adj

focus

n

 

 

central

adj

government

n

 

 

central

adj

importance

n

 

 

central

adj

issue

n

 

 

central

adj

part

n

 

 

central

adj

point

n

 

 

central

adj

position

n

 

 

central

adj

problem

n

 

 

central

adj

question

n

 

 

central

adj

role

n

 

 

central

adj

tenet

n

 

 

central

adj

theme

n

 

 

certain

adj

aspect

n

 

 

certain

adj

assumptions

n

 

 

certain

adj

characteristics

n

 

 

certain

adj

circumstances

n

 

 

change

v

constantly

adv

 

 

change

v

dramatically

adv

 

 

change

v

rapidly

adv

 

 

change (an)

v

attitude

n

 

 

changing

adj

attitudes

n

 

 

changing

adj

circumstances

n

 

 

changing

adj

nature

n

 

 

changing

adj

needs

n

 

 

changing

adj

pattern

n

 

 

changing

adj

world

n

 

 

characteristic

adj

feature

n

 

 

chemical

adj

reaction

n

 

 

civil

adj

case

n

 

 

civil

adj

society

n

 

 

class

n

consciousness

n

 

 

classic

adj

example

n

 

 

classic

adj

study

n

 

 

classic

adj

text

n

 

 

classic

adj

work

n

 

 

classical

adj

theory

n

 

 

clear

adj

boundary

n

 

 

clear

adj

distinction

n

 

 

clear

adj

evidence

n

 

 

clear

adj

focus

n

 

 

clear

adj

indication

n

 

 

clear

adj

relationship

n

 

 

clear

adj

statement

n

 

 

clear

adj

structure

n

 

(be)

clearly

adv

defined

vpp

 

(be)

clearly

adv

demonstrated

vpp 

 

(be)

clearly

adv

established

vpp

 

 

clearly

adv

evident

adj

 

(be)

clearly

adv

identified

vpp

 

 

clearly

adv

important

adj

 

(be)

clearly

adv

related

vpp

(to)

 

clearly

adv

understand

v

 

 

clearly

adv

visible

adj

 

 

climate

n

change

n

 

 

climatic

adj

conditions

n

 

 

close

adj

contact

n

 

 

close

adj

proximity

n

 

 

close

adj

relationship

n

 

 

close

adj

scrutiny

n

 

(be)

closely

adv

allied

vpp

(to, with)

(be)

closely

adv

associated

vpp

(with)

(be)

closely

adv

connected

vpp

(to, with)

(be)

closely

adv

linked

vpp

(to, with)

(be)

closely

adv

related

vpp

(to)

 

closely

adv

resemble

v

 

(be)

closely

adv

tied

vpp

 

(upon, on)

closer

adj

examination

n

 

(on/upon)

closer

adj

inspection

n

 

 

closer

adj

look

n

 

 

cognitive

adj

ability

n

 

 

cognitive

adj

development

n

 

 

cognitive

adj

skills

n

 

 

collaborative

adj

learning

n

 

 

collect

v

data

n

 

 

collect

v

information

n

 

 

collective

adj

action

n

 

 

collective

adj

identity

n

 

 

collective

adj

memory

n

 

 

combined

adj

effect

n

 

 

come into

v

conflict

n

(with)

 

come into

v

contact

n

(with)

 

commercial

adj

activity

n

 

 

commercial

adj

transaction

n

 

 

commit (a)

crime

n

 

 

commit (an)

v

offence

n

 

 

common

adj

ancestor

n

 

 

common

adj

approach

n

 

 

common

adj

assumption

n

 

 

common

adj

characteristic

n

 

 

common

adj

culture

n

 

 

common

adj

error

n

 

 

common

adj

feature

n

 

 

common

adj

goal

n

 

 

common

adj

method

n

 

 

common

adj

source

n

 

 

common

adj

theme

n

 

 

common

adj

usage

n

 

(be)

commonly

adv

accepted

vpp

 

(be)

commonly

adv

associated

vpp

(with)

(be)

commonly

adv

called

vpp

 

(be)

commonly

adv

encountered

vpp

 

(be)

commonly

adv

found

vpp

(in)

(be)

commonly

adv

known

vpp

(as)

(be)

commonly

adv

referred

vpp

(to) (as)

(be)

commonly

adv

used

vpp

 

 

communicate

v

effectively

adv

 

 

comparative

adj

analysis

n

 

 

comparative

adj

research

n

 

 

comparative

adj

study

n

 

 

compelling

adj

argument

n

 

 

compelling

adj

evidence

n

 

 

compelling

adj

reason

n

 

 

competitive

adj

market

n

 

 

competitive

adj

pressure

n

 

 

complete (a)

v

task

n

 

 

complex

adj

area

n

 

 

complex

adj

interaction

n

 

 

complex

adj

issue

n

 

 

complex

adj

pattern

n

 

 

complex

adj

problem

n

 

 

complex

adj

process

n

 

 

complex

adj

question

n

 

 

complex

adj

relationship

n

 

 

complex

adj

set

n

 

 

complex

adj

situation

n

 

 

complex

adj

structure

n

 

 

complex

adj

system

n

 

 

comprehensive

adj

account

n

 

 

comprehensive

adj

approach

n

 

 

comprehensive

adj

overview

n

 

 

comprehensive

adj

review

n

 

 

comprehensive

adj

system

n

 

 

conceptual

adj

framework

n

 

 

concerted

adj

effort

n

 

 

concluding

adj

remarks

n

 

 

concluding

adj

section

n

 

 

conditional

adj

probability

n

 

 

conduct

v

research

n

 

 

conduct (a)

v

study

n

 

 

conduct (a)

v

survey

n

 

 

conduct (an)

v

analysis

n

 

 

conduct (an)

v

interview

n

 

 

conflict

n

resolution

n

 

 

conflicting

adj

interests

n

 

 

consider

v

appropriate

adj

 

 

consider

v

relevant

adj

 

 

consider (a)

v

possibility

n

 

 

consider (an)

v

aspect

n

 

 

consider (an)

v

issue

n

 

 

consider (the)

v

impact

n

(of)

 

consider (the)

v

implications

n

 

 

consider (the)

v

role

n

(of)

(a)

considerable

adj

amount

n

(of)

 

considerable

adj

attention

n

 

 

considerable

adj

debate

n

 

(a)

considerable

adj

degree

n

(of)

(in)

considerable

adj

detail

n

 

 

considerable

adj

effort

n

 

 

considerable

adj

evidence

n

 

(to a)

considerable

adj

extent

n

 

(be of)

considerable

adj

importance

n

 

 

considerable

adj

influence

n

 

 

considerable

adj

interest

n

 

 

considerable

adj

research

n

 

 

considerable

adj

support

n

 

 

considerable

adj

variation

n

 

 

consistent

adj

pattern

n

 

 

consistent

adj

results

n

 

 

constant

adj

rate

n

 

 

constituent

adj

elements

n

 

 

constituent

adj

parts

n

 

 

contain

v

information

n

 

 

contain (an)

v

element

n

 

 

contemporary

adj

debate

n

 

 

contemporary

adj

issue

n

 

 

contemporary

adj

life

n

 

 

contemporary

adj

society

n

 

 

contemporary

adj

world

n

 

 

contextual

adj

factors

n

 

 

continued

adj

existence

n

 

 

continued

adj

growth

n

 

 

continued

adj

use

n

 

 

continuous

adj

process

n

 

 

contribute

v

significantly

adv

 

 

contribute to (the)

v

development

n

(of)

 

controversial

adj

issue

n

 

 

conventional

adj

view

n

 

 

conventional

adj

wisdom

n

 

 

convey

v

information

n

 

 

convey

v

meaning

n

 

 

convey (a)

v

message

n

 

 

convincing

adj

evidence

n

 

 

coping

adj

strategy

n

 

 

core

adj

area

n

 

 

core

adj

element

n

 

 

core

adj

issue

n

 

 

core

adj

skills

n

 

 

core

adj

value

n

 

 

correct

adj

interpretation

n

 

 

correct (an)

v

error

n

 

 

counter

adj

argument

n

 

 

cover (a)

range

n

(of)

 

cover (a)

v

topic

n

 

 

cover (an)

v

area

n

 

 

create

v

conditions

n

 

 

create

v

opportunities

n

 

 

create

v

problems

n

 

 

create (an)

v

environment

n

 

 

create (an)

v

impression

n

 

 

create (an)

v

opportunity

n

 

 

creative

adj

process

n

 

 

creative

adj

thinking

n

 

 

creative

adj

work

n

 

 

criminal

adj

offence

n

 

 

critical

adj

analysis

n

 

 

critical

adj

approach

n

 

 

critical

adj

attention

n

 

 

critical

adj

essay

n

 

 

critical

adj

evaluation

n

 

 

critical

adj

examination

n

 

 

critical

adj

factor

n

 

 

critical

adj

importance

n

 

 

critical

adj

inquiry

n

 

 

critical

adj

introduction

n

 

 

critical

adj

issue

n

 

 

critical

adj

perspective

n

 

 

critical

adj

point

n

 

 

critical

adj

reflection

n

 

 

critical

adj

review

n

 

 

critical

adj

role

n

 

 

critical

adj

scrutiny

n

 

 

critical

adj

theory

n

 

 

critical

adj

thinking

n

 

 

critical

adj

writing

n

 

 

critically

adv

evaluate

v

 

 

crucial

adj

difference

n

 

 

crucial

adj

factor

n

 

 

crucial

adj

importance

n

 

 

crucial

adj

part

n

 

 

crucial

adj

point

n

 

 

crucial

adj

question

n

 

 

crucial

adj

role

n

 

 

cultural

adj

activity

n

 

 

cultural

adj

aspect

n

 

 

cultural

adj

attitudes

n

 

 

cultural

adj

background

n

 

 

cultural

adj

boundary

n

 

 

cultural

adj

change

n

 

 

cultural

adj

context

n

 

 

cultural

adj

differences

n

 

 

cultural

adj

dimension

n

 

 

cultural

adj

diversity

n

 

 

cultural

adj

factors

n

 

 

cultural

adj

heritage

n

 

 

cultural

adj

history

n

 

 

cultural

adj

identity

n

 

 

cultural

adj

influence

n

 

 

cultural

adj

institution

n

 

 

cultural

adj

issue

n

 

 

cultural

adj

life

n

 

 

cultural

adj

norm

n

 

 

cultural

adj

perspective

n

 

 

cultural

adj

phenomenon

n

 

 

cultural

adj

practice

n

 

 

cultural

adj

significance

n

 

 

cultural

adj

theory

n

 

 

cultural

adj

tradition

n

 

 

cultural

adj

values

n

 

 

culturally

adv

specific

adj

 

 

current

adj

climate

n

 

 

current

adj

issue

n

 

 

current

adj

policy

n

 

 

current

adj

research

n

 

 

current

adj

status

n

 

 

current

adj

technology

n

 

 

current

adj

trend

n

 

 

currently

adv

available

adj

 

 

daily

adj

living

n

 

 

data

n

gathering

n

 

 

data

n

set

n

 

 

deal (with an)

v

issue

n

 

 

deem

v

appropriate

adj

 

 

deem

v

necessary

adj

 

(a)

deep

adj

understanding

n

(of)

(at/on a)

deeper

adj

level

n

 

(be)

deeply

adv

embedded

vpp

 

(be)

deeply

adv

rooted

vpp

 

 

defining

adj

characteristic

n

 

 

defining

adj

concept

n

 

 

defining

adj

feature

n

 

 

deliberate

adj

attempt

n

 

 

democratic

adj

institution

n

 

 

democratic

adj

process

n

 

 

democratic

adj

society

n

 

 

democratic

adj

state

n

 

 

demographic

adj

change

n

 

 

demographic

adj

characteristics

n

 

 

demographic

adj

factor

n

 

 

demonstrate

v

competence

n

 

(be)

densely

adv

populated

vpp

 

 

deny

v

access

n

(to)

 

dependent

adj

variable

n

 

 

describe (a)

v

method

n

 

 

describe (a)

v

process

n

 

 

describe (a)

procedure

n

 

 

descriptive

adj

statistics

n

 

 

desired

adj

outcome

n

 

 

detailed

adj

analysis

n

 

 

detailed

adj

examination

n

 

 

detailed

adj

information

n

 

 

detailed

adj

study

n

 

 

develop (a)

v

method

n

 

 

develop (a)

v

strategy

n

 

 

develop (a)

v

technique

n

 

 

develop (a)

v

theory

n

 

 

develop (an)

v

approach

n

 

 

develop (an)

v

argument

n

 

 

developmental

adj

process

n

 

 

developmental

adj

stage

n

 

 

diagnostic

adj

test

n

 

 

differ

v

considerably

adv

 

 

differ

v

significantly

adv

 

 

differ

v

widely

adv

 

 

digital

adj

information

n

 

 

digital

adj

media

n

 

 

digital

adj

technology

n

 

 

direct

adj

access

n

 

 

direct

adj

communication

n

 

 

direct

adj

consequences

n

 

 

direct

adj

contact

n

 

 

direct

adj

evidence

n

 

 

direct

adj

impact

n

 

 

direct

adj

involvement

n

 

 

direct

adj

link

n

 

 

direct

adj

observation

n

 

 

direct

adj

relationship

n

 

 

direct

adj

role

n

 

 

directly

adv

affect

v

 

(be)

directly

adv

affected

vpp

 

(be)

directly

adv

connected

vpp

(to, with)

(be)

directly

adv

involved

vpp

(in)

(be)

directly

adv

linked

vpp

(to)

(be)

directly

adv

linked

vpp

(to, with)

(be)

directly

adv

proportional

adj

(to)

(be)

directly

adv

related

vpp

(to)

(be)

directly

adv

responsible

adj

(for)

 

disclose

v

information

n

 

 

discuss (a)

v

topic

n

 

 

discuss (an)

v

issue

n

 

 

disposable

adj

income

n

 

 

distinct

adj

group

n

 

 

distinct

adj

type

n

 

 

distinctive

adj

feature

n

 

 

distinguishing

adj

feature

n

 

 

diverse

adj

background

n

 

 

diverse

adj

group

n

 

(a)

diverse

adj

range

n

(of)

 

dividing

adj

line

n

 

 

documentary

adj

evidence

n

 

 

domestic

adj

market

n

 

 

domestic

adj

sphere

n

 

 

domestic

adj

violence

n

 

 

dominant

adj

culture

n

 

 

dominant

adj

discourse

n

 

 

dominant

adj

form

n

 

 

dominant

adj

group

n

 

 

dominant

adj

ideology

n

 

 

dominant

adj

paradigm

n

 

 

dominant

adj

position

n

 

 

dominant

adj

role

n

 

 

dramatic

adj

change

n

 

 

dramatic

adj

effect

n

 

 

dramatic

adj

increase

n

 

 

draw

attention

n

(to)

 

draw (a)

v

conclusion

n

 

 

draw (a)

v

distinction

n

 

 

draw (a)

v

line

n

 

 

driving

adj

force

n

 

 

due

adj

process

n

 

 

dynamic

adj

equilibrium

n

 

 

dynamic

adj

nature

n

 

 

dynamic

adj

process

n

 

 

dynamic

adj

system

n

 

 

earlier

adj

discussion

n

 

 

earlier

adj

period

n

 

 

earlier

adj

research

n

 

 

earlier

adj

stage

n

 

 

earlier

adj

study

n

 

 

earlier

adj

times

n

 

 

earlier

adj

version

n

 

 

earlier

adj

work

n

 

 

early

adj

decades

n

 

 

early

adj

study

n

 

 

easily

adv

accessible

adj

 

(be)

easily

adv

identified

vpp

 

(be)

easily

adv

understood

vpp

 

 

easy

adj

access

n

 

 

economic

adj

activity

n

 

 

economic

adj

affairs

n

 

 

economic

adj

analysis

n

 

 

economic

adj

benefits

n

 

 

economic

adj

change

n

 

 

economic

adj

conditions

n

 

 

economic

adj

consequences

n

 

 

economic

adj

context

n

 

 

economic

adj

crisis

n

 

 

economic

adj

exploitation

n

 

 

economic

adj

factors

n

 

 

economic

adj

forces

n

 

 

economic

adj

goal

n

 

 

economic

adj

growth

n

 

 

economic

adj

inequality

n

 

 

economic

adj

integration

n

 

 

economic

adj

interests

n

 

 

economic

adj

policy

n

 

 

economic

adj

power

n

 

 

economic

adj

prosperity

n

 

 

economic

adj

reform

n

 

 

economic

adj

relations

n

 

 

economic

adj

relationships

n

 

 

economic

adj

resources

n

 

 

economic

adj

sector

n

 

 

economic

adj

stability

n

 

 

economic

adj

status

n

 

 

economic

adj

structure

n

 

 

economic

adj

success

n

 

 

economic

adj

system

n

 

 

economic

adj

theory

n

 

 

economic

adj

value

n

 

 

economic

adj

welfare

n

 

 

educational

adj

institution

n

 

 

educational

adj

opportunity

n

 

 

educational

adj

policy

n

 

 

educational

adj

programme

n

 

 

educational

adj

provision

n

 

 

educational

adj

qualification

n

 

 

educational

adj

research

n

 

 

educational

adj

setting

n

 

 

educational

adj

system

n

 

 

effective

adj

communication

n

 

 

effective

adj

implementation

n

 

 

effective

adj

intervention

n

 

 

effective

adj

management

n

 

 

effective

adj

method

n

 

 

effective

adj

participation

n

 

 

effective

adj

policy

n

 

 

effective

adj

treatment

n

 

 

electronic

adj

access

n

 

 

electronic

adj

communication

n

 

 

electronic

adj

media

n

 

 

electronic

adj

resources

n

 

 

electronic

adj

version

n

 

 

emotional

adj

impact

n

 

 

emotional

adj

intelligence

n

 

 

emotional

adj

reaction

n

 

 

emotional

adj

response

n

 

 

emotional

adj

support

n

 

 

empirical

adj

data

n

 

 

empirical

adj

evidence

n

 

 

empirical

adj

investigation

n

 

 

empirical

adj

research

n

 

 

empirical

adj

study

n

 

 

empirical

adj

support

n

 

 

empirical

adj

work

n

 

 

employ (a)

v

method

n

 

 

employ (a)

v

technique

n

 

 

employment

n

opportunities

n

 

 

encounter

v

difficulties

n

 

 

encounter

problems

n

 

 

encourage (the)

v

development

n

(of)

 

engage in (an)

v

activity

n

 

 

enhance

v

learning

n

 

 

enhance

v

performance

n

 

(an)

enormous

adj

amount

n

(of)

 

enormous

adj

impact

n

 

 

entire

adj

period

n

 

(the)

entire

adj

range

n

(of)

 

entirely

adv

clear

adj

 

 

entirely

adv

different

adj

 

 

entirely

adv

new

adj

 

 

environmental

adj

changes

n

 

 

environmental

adj

concern

n

 

 

environmental

adj

consequences

n

 

 

environmental

adj

damage

n

 

 

environmental

adj

degradation

n

 

 

environmental

adj

effects

n

 

 

environmental

adj

factors

n

 

 

environmental

adj

impact

n

 

 

environmental

adj

issues

n

 

 

environmental

adj

policy

n

 

 

environmental

adj

pollution

n

 

 

environmental

adj

protection

n

 

 

equal

adj

access

n

 

 

equal

adj

opportunity

n

 

 

equal

adj

status

n

 

 

equal

adj

treatment

n

 

 

equally

adv

important

adj

 

 

equally

adv

likely

adj

 

 

equally

adv

true

adj

 

 

equally

adv

valid

adj

 

 

essential

adj

component

n

 

 

essential

adj

element

n

 

 

essential

adj

feature

n

 

 

essential

adj

function

n

 

 

essential

adj

information

n

 

 

essential

adj

role

n

 

 

establish (a)

v

relationship

n

 

 

established

adj

order

n

 

 

established

adj

practice

n

 

 

established

adj

principle

n

 

 

ethical

adj

consideration

n

 

 

ethical

adj

dilemma

n

 

 

ethical

adj

issue

n

 

 

ethical

adj

principle

n

 

 

ethical

adj

problem

n

 

 

ethical

adj

question

n

 

 

ethnic

adj

community

n

 

 

ethnic

adj

differences

n

 

 

ethnic

adj

diversity

n

 

 

ethnic

adj

group

n

 

 

ethnic

adj

identity

n

 

 

ethnic

adj

minority

n

 

 

ethnic

adj

origin

n

 

 

ever

adv

changing

adj

 

 

ever

adv

increasing

adj

 

 

evolutionary

adj

process

n

 

 

evolutionary

adj

theory

n

 

 

examine (the)

v

role

n

(of)

 

exceptional

adj

case

n

 

 

exceptional

adj

circumstances

n

 

 

exercise

v

authority

n

 

 

existing

adj

data

n

 

 

existing

adj

research

n

 

 

existing

adj

structure

n

 

 

expand

v

rapidly

adv

 

 

experience

v

difficulties

n

 

 

experience

v

problems

n

 

 

experiential

adj

learning

n

 

 

experimental

adj

conditions

n

 

 

experimental

adj

data

n

 

 

experimental

adj

design

n

 

 

experimental

adj

evidence

n

 

 

experimental

adj

method

n

 

 

experimental

adj

research

n

 

 

experimental

adj

results

n

 

 

experimental

adj

study

n

 

 

experimental

adj

work

n

 

 

expert

n

opinion

n

 

 

explanatory

adj

power

n

 

 

explore

v

further

adv

 

 

explore (an)

v

issue

n

 

 

extended

adj

period

n

 

 

extensive

adj

research

n

 

(be)

extensively

adv

used

vpp

 

 

external

adj

environment

n

 

 

external

adj

factors

n

 

 

external

adj

forces

n

 

 

external

adj

influences

n

 

 

external

adj

source

n

 

 

external

adj

threat

n

 

 

external

adj

world

n

 

 

extract

v

data

n

 

 

extract

v

information

n

 

 

extremely

adv

complex

adj

 

 

extremely

adv

powerful

adj

 

 

extremely

adv

sensitive

adj

 

 

extremely

adv

useful

adj

 

 

extremely

adv

valuable

adj

 

 

face

v

difficulties

n

 

 

face

v

discrimination

n

 

 

face (a)

v

challenge

n

 

 

face (a)

v

dilemma

n

 

 

face (a)

problem

n

 

 

facial

adj

expression

n

 

 

facilitate (the)

v

development

n

(of)

 

factual

adj

information

n

 

 

fair

adj

treatment

n

 

 

fairly

adv

clear

adj

 

 

fairly

adv

common

adj

 

 

fairly

adv

obvious

adj

 

 

fairly

adv

straightforward

adj

 

 

fall into (the)

v

category

n

(of)

(be)

far

adv

removed

vpp

(from)

 

federal

adj

agency

n

 

 

federal

adj

government

n

 

 

federal

adj

state

n

 

 

feminist

adj

movement

n

 

 

field

n

research

n

 

 

final

adj

analysis

n

 

 

final

adj

answer

n

 

 

final

adj

chapter

n

 

 

final

adj

decision

n

 

 

final

adj

outcome

n

 

 

final

adj

phase

n

 

 

final

adj

point

n

 

 

final

adj

position

n

 

 

final

adj

product

n

 

 

final

adj

result

n

 

 

final

adj

section

n

 

 

final

adj

stage

n

 

 

final

adj

step

n

 

 

final

adj

version

n

 

 

financial

adj

affairs

n

 

 

financial

adj

assistance

n

 

 

financial

adj

institution

n

 

 

financial

adj

management

n

 

 

financial

adj

market

n

 

 

financial

adj

problem

n

 

 

financial

adj

resources

n

 

 

financial

adj

support

n

 

 

find

v

evidence

n

 

 

find

v

information

n

 

 

finite

adj

number

n

 

(be)

firmly

adv

established

vpp

 

 

first

adj

author

n

 

 

first

adj

contact

n

 

 

first

adj

draft

n

 

 

first

adj

encounter

n

 

 

first

adj

generation

n

 

 

first

adj

impression

n

 

 

first

adj

phase

n

 

 

first

adj

priority

n

 

 

flexible

adj

approach

n

 

 

focal

adj

point

n

 

 

focus

v

attention

n

(on)

 

focus on (an)

v

aspect

n

 

 

follow (a)

v

format

n

 

 

follow (a)

procedure

n

 

 

follow

v

instructions

n

 

 

following

adj

chapter

n

 

 

foreign

adj

currency

n

 

 

foreign

adj

investment

n

 

 

foreign

adj

investor

n

 

 

foreign

adj

policy

n

 

 

formal

adj

structure

n

 

 

free

adj

access

n

 

 

free

adj

movement

n

 

 

freely

adv

available

adj

 

(be)

frequently

adv

cited

vpp

 

(be)

frequently

adv

found

vpp

 

(be)

frequently

adv

referred

vpp

(to)

(be)

frequently

adv

used

vpp

 

 

fulfil (an)

v

obligation

n

 

 

full

adj

analysis

n

 

 

full

adj

employment

n

 

 

full

adj

information

n

 

 

full

adj

participation

n

 

 

full

adj

potential

n

 

(a, the)

full

adj

range

n

(of)

 

fuller

adj

discussion

n

 

 

fully

adv

aware

adj

 

(be)

fully

adv

developed

vpp

 

(be)

fully

adv

informed

vpp

 

(be)

fully

adv

integrated

vpp

 

(be)

fully

adv

realized

vpp

 

 

fully

adv

understand

v

 

 

functional

adj

requirement

n

 

 

fundamental

adj

aspect

n

 

 

fundamental

adj

assumption

n

 

 

fundamental

adj

change

n

 

 

fundamental

adj

component

n

 

 

fundamental

adj

difference

n

 

 

fundamental

adj

importance

n

 

 

fundamental

adj

principle

n

 

 

fundamental

adj

problem

n

 

 

fundamental

adj

question

n

 

 

fundamentally

adv

different

adj

 

 

further

adj

analysis

n

 

 

further

adj

consideration

n

 

 

further

adj

development

n

 

(be)

further

adv

divided

vpp

(into)

 

further

adj

evidence

n

 

 

further

adj

explanation

n

 

 

further

adj

information

n

 

 

further

adj

investigation

n

 

 

further

adj

research

n

 

 

further

adj

study

n

 

 

future

adj

development

n

 

 

future

adj

prospects

n

 

 

future

adj

research

n

 

 

future

adj

study

n

 

 

gain

v

access

n

(to)

 

gain

v

information

n

 

 

gain

v

insight

n

(into)

 

gather

v

data

n

 

 

gather

v

information

n

 

 

gender

n

equality

n

 

 

gender

n

stereotype

n

 

 

general

adj

agreement

n

 

 

general

adj

approach

n

 

 

general

adj

argument

n

 

 

general

adj

aspect

n

 

 

general

adj

category

n

 

 

general

adj

conclusion

n

 

 

general

adj

consensus

n

 

 

general

adj

definition

n

 

 

general

adj

feature

n

 

 

general

adj

formula

n

 

 

general

adj

overview

n

 

 

general

adj

principle

n

 

 

general

adj

statement

n

 

 

general

adj

tendency

n

 

 

general

adj

theory

n

 

 

general

adj

trend

n

 

(be)

generally

adv

accepted

vpp

 

 

generally

adv

agree

v

 

(be)

generally

adv

assumed

vpp

 

(be)

generally

adv

considered

vpp

 

(be)

generally

adv

found

vpp

 

(be)

generally

adv

known

vpp

(as, by)

 

genetic

adj

variation

n

 

 

geographic(al)

adj

area

n

 

 

geographic(al)

adj

distribution

n

 

 

geographic(al)

adj

location

n

 

 

get

v

involved

adj

(with/in)

 

give

v

access

n

(to)

 

give

v

consent

n

 

 

give

v

consideration

n

 

 

give

v

emphasis

n

 

 

give

v

evidence

n

 

 

give

v

feedback

n

 

 

give

v

priority

n

(to)

 

give

v

guidance

n

 

 

give

v

information

n

 

 

give

v

insight

n

(into)

 

give (a)

v

presentation

n

 

 

give (an)

v

explanation

n

 

 

give (an)

indication

n

(of)

 

give (an)

overview

n

(of)

 

give (sb an)

v

impression

n

 

 

give (sb)

v

treatment

n

 

 

given

adj

information

n

 

 

given

adj

period

n

 

 

global

adj

capitalism

n

 

 

global

adj

context

n

 

 

global

adj

culture

n

 

 

global

adj

economy

n

 

 

global

adj

issue

n

 

 

global

adj

market

n

 

 

global

adj

marketplace

n

 

 

global

adj

media

n

 

 

global

adj

network

n

 

 

global

adj

perspective

n

 

 

global

adj

shift

n

 

 

global

adj

structure

n

 

 

global

adj

trade

n

 

 

global

adj

village

n

 

 

government

n

control

n

 

 

government

n

department

n

 

 

government

n

expenditure

n

 

 

government

n

intervention

n

 

 

government

n

policy

n

 

 

graphical

adj

representation

n

 

 

great

adj

accuracy

n

 

 

great

adj

diversity

n

 

 

great

adj

impact

n

 

 

great

adj

majority

n

 

 

great

adj

potential

n

 

(a)

great

adj

proportion

n

(of)

(a)

great

adj

range

n

(of)

 

great

adj

significance

n

 

 

greater

adj

autonomy

n

 

 

greater

adj

awareness

n

 

 

greater

adj

emphasis

n

 

 

greater

adj

equality

n

 

 

greater

adj

flexibility

n

 

 

greater

adj

likelihood

n

 

 

greatly

adv

enhance

v

 

 

greatly

adv

increase

v

 

(be)

greatly

adv

influenced

vpp

(by)

(be)

greatly

adv

reduced

vpp

 

 

grow

v

rapidly

adv

 

 

growing

adj

awareness

n

 

 

growing

adj

trend

n

 

 

guiding

adj

principle

n

 

 

hardly

adv

surprising

adj

 

 

have

v

access

n

(to)

 

have

v

consequences

n

 

 

have

v

limitations

n

 

 

have

v

potential

n

 

 

have (a)

v

strategy

n

 

 

have (a)

v

tendency

n

(to)

 

have (an)

v

obligation

n

 

 

heated

adj

debate

n

 

(be)

heavily

adv

influenced

vpp

(by)

 

hierarchical

adj

structure

n

 

 

high

adj

concentration

n

 

 

high

adj

correlation

n

 

 

high

adj

expectations

n

 

 

high

adj

incidence

n

 

 

high

adj

intensity

n

 

 

high

adj

level

n

 

 

high

adj

order

n

 

 

high

adj

percentage

n

 

 

high

adj

priority

n

 

 

high

adj

probability

n

 

 

high

adj

profile

n

 

(a)

high

adj

proportion

n

(of)

 

high

adj

quality

n

 

 

high

adj

rate

n

 

 

high

adj

score

n

 

 

high

adj

standard

n

 

 

high

adj

status

n

 

 

high

adj

turnover

n

 

 

high

adj

unemployment

n

 

 

high

adj

value

n

 

 

high/er

adj

frequency

n

 

(a)

higher

adj

degree

n

(of)

 

higher

adj

education

n

 

(be)

highly

adv

charged

vpp

 

 

highly

adv

competitive

adj

 

 

highly

adv

complex

adj

 

 

highly

adv

controversial

adj

 

(be)

highly

adv

correlated

vpp

(with)

 

highly

adv

critical

adj

 

 

highly

adv

dependent

adj

 

 

highly

adv

desirable

adj

 

(be)

highly

adv

developed

vpp

 

(be)

highly

adv

educated

vpp

 

 

highly

adv

effective

adj

 

 

highly

adv

efficient

adj

 

 

highly

adv

influential

adj

 

 

highly

adv

likely

adj

 

 

highly

adv

problematic

adj

 

 

highly

adv

relevant

adj

 

 

highly

adv

selective

adj

 

 

highly

adv

sensitive

adj

 

 

highly

adv

significant

adj

 

 

highly

adv

skilled

adj

 

 

highly

adv

sophisticated

adj

 

(be)

highly

adv

structured

vpp

 

 

highly

adv

successful

adj

 

 

highly

adv

unlikely

adj

 

(be)

highly

adv

valued

vpp

 

 

highly

adv

variable

adj

 

 

historical

adj

account

n

 

 

historical

adj

analysis

n

 

 

historical

adj

background

n

 

 

historical

adj

change

n

 

 

historical

adj

circumstances

n

 

 

historical

adj

context

n

 

 

historical

adj

data

n

 

 

historical

adj

development

n

 

 

historical

adj

event

n

 

 

historical

adj

evidence

n

 

 

historical

adj

factors

n

 

 

historical

adj

interpretation

n

 

 

historical

adj

knowledge

n

 

 

historical

adj

period

n

 

 

historical

adj

perspective

n

 

 

historical

adj

reality

n

 

 

historical

adj

record

n

 

 

historical

adj

roots

n

 

 

historical

adj

study

n

 

 

historical

adj

writing

n

 

 

historically

adv

specific

adj

 

 

hold (a)

v

conference

n

 

 

holistic

adj

approach

n

 

 

homogeneous

adj

group

n

 

(a)

huge

adj

amount

n

(of)

 

human

adj

activity

n

 

 

human

adj

behaviour

n

 

 

human

adj

interaction

n

 

 

human

adj

society

n

 

 

human

adj

species

n

 

(be)

ideally

adv

suited

vpp

 

 

identify

factors

n

 

 

identify

v

features

n

 

 

identify (a)

v

problem

n

 

 

identify (a)

v

way

n

 

 

identify (an)

v

area

n

 

 

identify (an)

v

issue

n

 

 

immediate

adj

environment

n

 

 

immediately

adv

apparent

adj

 

 

immediately

adv

following

adj

 

 

immediately

adv

obvious

adj

 

 

immediately

adv

preceding

adj

 

 

imported

adj

goods

n

 

 

imported

adj

products

n

 

 

impose

v

constraints

n

 

 

impose

v

limitations

n

 

 

impose

v

restrictions

n

 

 

improved

adj

performance

n

 

 

increase

v

awareness

n

 

 

increase

v

dramatically

adv

 

 

increase (the)

v

likelihood

n

 

 

increased

adj

awareness

n

 

 

increased

adj

competition

n

 

 

increased

adj

demand

n

 

 

increased

adj

importance

n

 

 

increased

adj

interest

n

 

 

increased

adj

level

n

 

 

increased

adj

number

n

 

 

increased

adj

pressure

n

 

 

increased

adj

production

n

 

 

increased

adj

productivity

n

 

 

increased

adj

risk

n

 

 

increasing

adj

awareness

n

 

 

increasing

adj

complexity

n

 

 

increasing

adj

demand

n

 

 

increasing

adj

emphasis

n

 

 

increasing

adj

importance

n

 

 

increasing

adj

interest

n

 

 

increasing

adj

pressure

n

 

(a)

increasing

adj

proportion

n

(of)

 

increasing

adj

tendency

n

 

 

increasing

adj

trend

n

 

 

increasingly

adv

aware

adj

 

 

increasingly

adv

common

adj

 

 

increasingly

adv

complex

adj

 

 

increasingly

adv

difficult

adj

 

 

increasingly

adv

important

adj

 

 

increasingly

adv

popular

adj

 

 

increasingly

adv

sophisticated

adj

 

 

independent

adj

state

n

 

 

independent

adj

variable

n

 

 

indigenous

adj

people

n

 

 

indigenous

adj

population

n

 

 

individual

adj

behaviour

n

 

 

individual

adj

case

n

 

 

individual

adj

characteristics

n

 

 

individual

adj

choice

n

 

 

individual

adj

component

n

 

 

individual

adj

differences

n

 

 

individual

adj

element

n

 

 

individual

adj

experience

n

 

 

individual

adj

interests

n

 

 

individual

adj

item

n

 

 

individual

adj

needs

n

 

 

individual

adj

response

n

 

 

individual

adj

responsibility

n

 

 

individual

adj

rights

n

 

 

individual

adj

variable

n

 

 

individual

adj

variation

n

 

 

industrial

adj

capitalism

n

 

 

industrial

adj

country

n

 

 

industrial

adj

development

n

 

 

industrial

adj

production

n

 

 

industrial

adj

society

n

 

 

industrialized

adj

country

n

 

 

industrialized

adj

nation

n

 

(be)

inextricably

adv

linked

vpp

(to, with)

 

infinite

adj

number

n

 

 

information

n

flow

n

 

 

information

n

gathering

n

 

 

information

n

processing

n

 

 

information

n

retrieval

n

 

 

information

n

sharing

n

 

 

informed

adj

consent

n

 

 

initial

adj

period

n

 

 

initial

adj

phase

n

 

 

initial

adj

position

n

 

 

initial

adj

research

n

 

 

initial

adj

stage

n

 

 

institutional

adj

arrangement

n

 

 

institutional

adj

context

n

 

 

institutional

adj

framework

n

 

 

institutional

adj

structure

n

 

 

institutional

adj

support

n

 

 

integral

adj

part

n

 

 

integrated

adj

approach

n

 

 

integrated

adj

system

n

 

 

intellectual

adj

property

n

 

 

intellectual

adj

work

n

 

 

intensive

adj

study

n

 

 

interested

adj

party

n

 

 

internal

adj

affairs

n

 

 

internal

adj

conflict

n

 

 

internal

adj

control

n

 

 

internal

adj

market

n

 

 

internal

adj

organ

n

 

 

internal

adj

structure

n

 

 

international

adj

agreement

n

 

 

international

adj

body

n

 

 

international

adj

community

n

 

 

international

adj

conference

n

 

 

international

adj

context

n

 

 

international

adj

journal

n

 

 

international

adj

organization

n

 

 

international

adj

treaty

n

 

 

internet

n

access

n

 

 

interpersonal

adj

relationships

n

 

 

interpersonal

adj

skills

n

 

 

interpret

v

data

n

 

 

intimate

adj

relationship

n

 

(be)

intimately

adv

connected

vpp

(to, with)

 

intrinsic

adj

value

n

 

 

introduce

v

legislation

n

 

 

introductory

adj

chapter

n

 

 

introductory

adj

section

n

 

 

introductory

adj

text

n

 

 

keenly

adv

aware

adj

 

 

key

adj

area

n

 

 

key

adj

aspect

n

 

 

key

adj

characteristic

n

 

 

key

adj

component

n

 

 

key

adj

concept

n

 

 

key

adj

element

n

 

 

key

adj

factor

n

 

 

key

adj

feature

n

 

 

key

adj

findings

n

 

 

key

adj

issue

n

 

 

key

adj

objective

n

 

 

key

adj

player

n

 

 

key

adj

policy

n

 

 

key

adj

principle

n

 

 

key

adj

role

n

 

 

key

adj

source

n

 

 

key

adj

text

n

 

 

key

adj

theme

n

 

 

key

adj

topic

n

 

 

large

adj

majority

n

 

 

large

adj

percentage

n

 

 

large

adj

portion

n

 

(a)

large

adj

proportion

n

(of)

 

large

adj

quantities

n

(of)

(a)

large

adj

range

n

(of)

(be)

largely

adv

based

vpp

(on)

(be)

largely

adv

confined

vpp

(to)

(be)

largely

adv

determined

vpp

(by)

(be)

largely

adv

ignored

vpp

 

(be)

largely

adv

responsible

adj

(for)

 

later

adj

work

n

 

 

later

adj

writings

n

 

 

lead to (the)

v

conclusion

n

 

 

leading

adj

role

n

 

 

learning

adj

activity

n

 

 

learning

n

difficulties

n

 

 

learning

n

environment

n

 

 

learning

n

objective

n

 

 

learning

n

outcome

n

 

 

learning

n

process

n

 

 

learning

n

resources

n

 

 

learning

n

strategy

n

 

 

legal

adj

action

n

 

 

legal

adj

basis

n

 

 

legal

adj

framework

n

 

 

legal

adj

issue

n

 

 

legal

adj

obligation

n

 

 

legal

adj

position

n

 

 

legal

adj

proceedings

n

 

 

legal

adj

protection

n

 

 

legal

adj

requirement

n

 

 

legal

adj

right

n

 

 

legal

adj

rule

n

 

 

legal

adj

status

n

 

 

legal

adj

system

n

 

 

legislative

adj

measures

n

 

 

legislative

adj

power

n

 

 

liberal

adj

democracy

n

 

 

lifelong

adj

learning

n

 

 

likely

adj

impact

n

 

 

likely

adj

outcome

n

 

 

limited

adj

access

n

 

 

limited

adj

capacity

n

 

 

limited

adj

information

n

 

 

limited

adj

opportunity

n

 

(a)

limited

adj

range

n

(of)

 

limited

adj

resources

n

 

 

linear

adj

relationship

n

 

 

literal

adj

interpretation

n

 

 

literal

adj

meaning

n

 

(in a)

literal

adj

sense

n

 

 

literary

adj

text

n

 

 

literary

adj

tradition

n

 

 

little

adj

evidence

n

 

 

little

adj

impact

n

 

 

little

adj

information

n

 

 

little

adj

research

n

 

 

little

adj

significance

n

 

 

living

adj

conditions

n

 

 

living

adj

organism

n

 

 

living

adj

standard

n

 

 

local

adj

area

n

 

 

local

adj

authority

n

 

 

local

adj

circumstances

n

 

 

local

adj

community

n

 

 

local

adj

culture

n

 

 

local

adj

economy

n

 

 

local

adj

government

n

 

 

logical

adj

approach

n

 

 

logical

adj

argument

n

 

 

logical

adj

conclusion

n

 

 

long

adj

duration

n

 

 

long

adv

established

adj

 

 

longitudinal

adj

study

n

 

 

low

adj

income

n

 

 

low

adj

intensity

n

 

 

low

adj

level

n

 

 

low

adj

percentage

n

 

 

low

adj

priority

n

 

 

low

adj

probability

n

 

 

low

adj

profile

n

 

 

low

adj

quality

n

 

 

low

adj

status

n

 

 

low

adj

turnover

n

 

 

low

adj

unemployment

n

 

 

low/er

adj

frequency

n

 

 

lower

adj

class

n

 

 

main

adj

area

n

 

 

main

adj

argument

n

 

 

main

adj

category

n

 

 

main

adj

characteristics

n

 

 

main

adj

component

n

 

 

main

adj

element

n

 

 

main

adj

factor

n

 

 

main

adj

feature

n

 

 

main

adj

findings

n

 

 

main

adj

focus

n

 

 

main

adj

function

n

 

 

main

adj

issue

n

 

 

main

adj

principle

n

 

 

main

adj

source

n

 

 

main

adj

task

n

 

 

main

adj

theme

n

 

(be)

mainly

adv

concerned

vpp

(with)

 

maintain

v

contact

n

 

 

major

adj

advantage

n

 

 

major

adj

area

n

 

 

major

adj

cause

n

 

 

major

adj

challenge

n

 

 

major

adj

change

n

 

 

major

adj

component

n

 

 

major

adj

concern

n

 

 

major

adj

contribution

n

 

 

major

adj

decision

n

 

 

major

adj

difference

n

 

 

major

adj

factor

n

 

 

major

adj

feature

n

 

 

major

adj

focus

n

 

 

major

adj

impact

n

 

 

major

adj

implications

n

 

 

major

adj

influence

n

 

 

major

adj

issue

n

 

 

major

adj

part

n

 

 

major

adj

problem

n

 

 

major

adj

reason

n

 

 

major

adj

role

n

 

 

major

adj

shift

n

 

 

major

adj

source

n

 

 

major

adj

theme

n

 

 

make

v

adjustments

n

 

 

make

v

arrangements

n

 

 

make

v

available

adj

 

 

make

v

aware

adj

 

 

make

v

contact

n

 

 

make (a)

contribution

n

 

 

make

v

explicit

adj

 

 

make

v

policy

n

 

 

make

v

provision

n

 

 

make

v

visible

adj

 

 

make (a)

v

comment

n

 

 

make (a)

v

distinction

n

 

 

make (a)

v

living

n

 

 

make (a)

v

prediction

n

 

 

make (a)

v

recommendation

n

 

 

make (a)

v

statement

n

 

 

make (a)

v

transition

n

 

 

make (an)

v

argument

n

 

 

make (an)

v

assessment

n

 

 

make (an)

v

assumption

n

 

 

make (an)

v

impact

n

 

 

make (an)

v

impression

n

 

 

make (an)

v

observation

n

 

 

make(a)

v

judgement

n

 

 

male

adj

dominance

n

 

 

manual

adj

worker

n

 

 

manufacturing

adj

sector

n

 

 

marked

adj

contrast

n

 

(be)

markedly

adv

different

adj

 

 

maximum

adj

duration

n

 

 

mean

adj

score

n

 

(in a)

meaningful

adj

way

n

 

 

media

n

coverage

n

 

 

medical

adj

assistance

n

 

 

medical

adj

treatment

n

 

 

meet

v

criteria

n

 

 

meet

v

expectations

n

 

 

meet (a)

v

requirement

n

 

 

meet (a)

v

target

n

 

 

meet (an)

v

objective

n

 

 

mental

adj

health

n

 

 

mental

adj

illness

n

 

 

mental

adj

state

n

 

 

methodological

adj

approach

n

 

 

methodological

adj

issue

n

 

 

methodological

adj

problem

n

 

 

metropolitan

adj

area

n

 

 

middle

adj

income

n

 

 

middle

adj

management

n

 

 

migrant

adj

worker

n

 

 

military

adj

action

n

 

 

military

adj

force

n

 

 

military

adj

power

n

 

 

military

adj

service

n

 

 

minimum

adj

level

n

 

 

minimum

adj

requirement

n

 

 

minimum

adj

standard

n

 

 

minimum

adj

value

n

 

 

minimum

adj

wage

n

 

 

minor

adj

change

n

 

 

minor

adj

role

n

 

 

minority

n

group

n

 

 

missing

adj

data

n

 

 

modern

adj

culture

n

 

 

modern

adj

method

n

 

 

modern

adj

society

n

 

 

modern

adj

technology

n

 

 

modified

adj

form

n

 

 

modified

adj

version

n

 

 

moral

adj

dilemma

n

 

 

moral

adj

philosophy

n

 

 

moral

adj

principle

n

 

 

multiple

adj

identities

n

 

 

multiple

adj

sources

n

 

 

municipal

adj

government

n

 

 

mutual

adj

recognition

n

 

 

mutual

adj

support

n

 

 

mutual

adj

trust

n

 

 

mutual

adj

understanding

n

 

 

mutually

adv

exclusive

adj

 

 

narrow

adj

definition

n

 

(a)

narrow

adj

range

n

(of)

 

national

adj

average

n

 

 

national

adj

boundary

n

 

 

national

adj

conference

n

 

 

national

adj

culture

n

 

 

national

adj

economy

n

 

 

national

adj

government

n

 

 

national

adj

identity

n

 

 

national

adj

income

n

 

 

national

adj

institution

n

 

 

national

adj

interest

n

 

 

national

adj

language

n

 

 

national

adj

legislation

n

 

 

national

adj

market

n

 

 

national

adj

media

n

 

 

national

adj

movement

n

 

 

national

adj

policy

n

 

 

national

adj

press

n

 

 

national

adj

security

n

 

 

national

adj

survey

n

 

 

native

adj

speaker

n

 

 

natural

adj

conditions

n

 

 

natural

adj

disaster

n

 

 

natural

adj

environment

n

 

 

natural

adj

history

n

 

 

natural

adj

language

n

 

 

natural

adj

law

n

 

 

natural

adj

order

n

 

 

natural

adj

philosophy

n

 

 

natural

adj

process

n

 

 

natural

adj

resources

n

 

 

natural

adj

right

n

 

 

natural

adj

science

n

 

 

natural

adj

tendency

n

 

 

natural

adj

world

n

 

 

naturally

adv

occurring

adj

 

 

necessary

adj

information

n

 

 

negative

adj

aspect

n

 

 

negative

adj

attitude

n

 

 

negative

adj

connotation

n

 

 

negative

adj

consequences

n

 

 

negative

adj

correlation

n

 

 

negative

adj

effect

n

 

 

negative

adj

feedback

n

 

 

negative

adj

impact

n

 

 

negative

adj

outcome

n

 

 

negative

adj

side

n

 

 

negative

adj

stereotype

n

 

 

negative

adj

value

n

 

 

negative

adj

view

n

 

(be)

negatively

adv

correlated

vpp

(with)

 

new

adj

initiative

n

 

 

new

adj

insight

n

 

 

new

adj

perspective

n

 

 

newly

adv

acquired

vpp

 

 

newly

adv

created

vpp

 

 

newly

adv

discovered

vpp

 

 

newly

adv

emerging

adj

 

 

newly

adv

established

adj

 

 

newly

adv

formed

vpp

 

 

next

adj

decade

n

 

 

next

adj

generation

n

 

 

next

adj

phase

n

 

 

normal

adj

conditions

n

 

 

normal

adj

development

n

 

 

normal

adj

distribution

n

 

 

normal

adj

practice

n

 

 

notable

adj

exception

n

 

 

nuclear

adj

energy

n

 

 

nuclear

adj

family

n

 

 

nuclear

adj

power

n

 

 

nuclear

adj

war

n

 

 

nuclear

adj

weapon

n

 

 

numerical

adj

data

n

 

 

numerical

adj

value

n

 

 

numerous

adj

studies

n

 

 

objective

adj

criteria

n

 

 

objective

adj

reality

n

 

 

obtain

v

data

n

 

 

obtain

v

information

n

 

 

obtain (a)

v

result

n

 

 

obvious

adj

difference

n

 

 

obvious

adj

example

n

 

 

obvious

adj

point

n

 

 

obvious

adj

reason

n

 

 

occur

v

frequently

adv

 

 

occur

v

naturally

adv

 

 

offer

v

insight

n

(into)

 

offer (an)

v

opportunity

n

 

 

official

adj

statistics

n

 

 

once

adv

established

vpp

 

 

ongoing

adj

debate

n

 

 

ongoing

adj

process

n

 

 

online

adj

access

n

 

 

online

adj

database

n

 

 

online

adj

journal

n

 

 

online

adj

version

n

 

 

open

adj

access

n

 

 

opening

adj

chapter

n

 

 

opening

adj

section

n

 

 

opinion

n

leader

n

 

 

optimal

adj

solution

n

 

 

oral

adj

history

n

 

 

oral

adj

presentation

n

 

 

organising

adj

principle

n

 

 

organizational

adj

structure

n

 

 

original

adj

author

n

 

 

original

adj

context

n

 

 

original

adj

data

n

 

 

original

adj

intent

n

 

 

original

adj

meaning

n

 

 

original

adj

model

n

 

 

original

adj

position

n

 

 

original

adj

research

n

 

 

original

adj

source

n

 

 

original

adj

text

n

 

 

original

adj

version

n

 

 

original

adj

work

n

 

(be)

originally

adv

developed

vpp

 

(be)

originally

adv

intended

vpp

 

 

overall

adj

aim

n

 

 

overall

adj

effect

n

 

 

overall

adj

level

n

 

 

overall

adj

performance

n

 

 

overall

adj

picture

n

 

 

overall

adj

rate

n

 

 

overall

adj

structure

n

 

 

overwhelming

adj

majority

n

 

 

paid

adj

employment

n

 

(be of)

paramount

adj

importance

n

 

 

particular

adj

area

n

 

 

particular

adj

aspect

n

 

 

particular

adj

emphasis

n

 

 

particular

adj

feature

n

 

 

particular

adj

focus

n

 

 

particular

adj

individual

n

 

 

particular

adj

meaning

n

 

 

particularly

adv

acute

adj

 

 

particularly

adv

apparent

adj

 

 

particularly

adv

appropriate

adj

 

(be)

particularly

adv

concerned

vpp

(with)

 

particularly

adv

effective

adj

 

(be)

particularly

adv

evident

adj

 

 

particularly

adv

influential

adj

 

 

particularly

adv

relevant

adj

 

 

particularly

adv

sensitive

adj

 

 

particularly

adv

significant

adj

 

 

particularly

adv

striking

adj

 

 

particularly

adv

successful

adj

 

(be)

particularly

adv

suited

vpp

(to)

 

particularly

adv

useful

adj

 

 

particularly

adv

valuable

adj

 

(be)

partly

adv

responsible

adj

(for)

 

party

n

leader

n

 

 

past

adj

research

n

 

 

peace

n

treaty

n

 

 

perceived

adj

importance

n

 

 

perceived

adj

need

n

 

 

perceived

adj

threat

n

 

 

perform (a)

function

n

 

 

perform (a)

v

study

n

 

 

perform (a)

v

task

n

 

 

personal

adj

choice

n

 

 

personal

adj

circumstances

n

 

 

personal

adj

communication

n

 

 

personal

adj

contact

n

 

 

personal

adj

control

n

 

 

personal

adj

experience

n

 

 

personal

adj

information

n

 

 

personal

adj

interest

n

 

 

personal

adj

knowledge

n

 

 

personal

adj

quality

n

 

 

personal

adj

relationship

n

 

 

personal

adj

responsibility

n

 

 

personal

adj

safety

n

 

 

personal

adj

space

n

 

 

physical

adj

activity

n

 

 

physical

adj

appearance

n

 

 

physical

adj

characteristics

n

 

 

physical

adj

contact

n

 

 

physical

adj

development

n

 

 

physical

adj

environment

n

 

 

physical

adj

features

n

 

 

physical

adj

health

n

 

 

physical

adj

needs

n

 

 

physical

adj

presence

n

 

 

physical

adj

properties

n

 

 

physical

adj

proximity

n

 

 

physical

adj

science

n

 

 

physical

adj

space

n

 

 

physical

adj

symptom

n

 

 

physical

adj

world

n

 

 

pilot

n

study

n

 

 

pioneering

adj

work

n

 

 

pivotal

adj

role

n

 

 

place

v

emphasis

n

 

 

planning

n

stage

n

 

 

plausible

adj

explanation

n

 

 

play (a)

v

role

n

(in)

 

political

adj

activism

n

 

 

political

adj

activity

n

 

 

political

adj

agenda

n

 

 

political

adj

arena

n

 

 

political

adj

authority

n

 

 

political

adj

circumstances

n

 

 

political

adj

climate

n

 

 

political

adj

conflict

n

 

 

political

adj

consciousness

n

 

 

political

adj

consensus

n

 

 

political

adj

consequences

n

 

 

political

adj

consideration

n

 

 

political

adj

context

n

 

 

political

adj

culture

n

 

 

political

adj

debate

n

 

 

political

adj

dimension

n

 

 

political

adj

economy

n

 

 

political

adj

environment

n

 

 

political

adj

factors

n

 

 

political

adj

identity

n

 

 

political

adj

ideology

n

 

 

political

adj

implications

n

 

 

political

adj

instability

n

 

 

political

adj

institution

n

 

 

political

adj

leader

n

 

 

political

adj

mobilization

n

 

 

political

adj

movement

n

 

 

political

adj

organization

n

 

 

political

adj

participation

n

 

 

political

adj

party

n

 

 

political

adj

philosophy

n

 

 

political

adj

reality

n

 

 

political

adj

reform

n

 

 

political

adj

representation

n

 

 

political

adj

significance

n

 

 

political

adj

spectrum

n

 

 

political

adj

stability

n

 

 

political

adj

status

n

 

 

political

adj

structure

n

 

 

politically

adv

correct

adj

 

(be)

politically

adv

motivated

vpp

 

(be)

poorly

adv

understood

vpp

 

 

popular

adj

culture

n

 

 

popular

adj

media

n

 

 

pose (a)

v

challenge

n

 

 

pose (a)

v

problem

n

 

 

pose (a)

v

question

n

 

 

pose (a)

v

threat

n

(to)

 

positive

adj

action

n

 

 

positive

adj

aspect

n

 

 

positive

adj

attitude

n

 

 

positive

adj

connotation

n

 

 

positive

adj

correlation

n

 

 

positive

adj

discrimination

n

 

 

positive

adj

effect

n

 

 

positive

adj

feature

n

 

 

positive

adj

feedback

n

 

 

positive

adj

image

n

 

 

positive

adj

impact

n

 

 

positive

adj

influence

n

 

 

positive

adj

outcome

n

 

 

positive

adj

relationship

n

 

 

positive

adj

result

n

 

 

positive

adj

value

n

 

 

positive

adj

view

n

 

(be)

positively

adv

associated

vpp

(with)

(be)

positively

adv

correlated

vpp

(with)

 

possible

adj

consequences

n

 

 

possible

adj

explanation

n

 

 

possible

adj

outcome

n

 

 

possible

adj

source

n

 

 

potential

adj

benefits

n

 

 

potential

adj

conflict

n

 

 

potential

adj

customer

n

 

 

potential

adj

harm

n

 

 

potential

adj

impact

n

 

 

potential

adj

problem

n

 

 

potential

adj

risk

n

 

 

potential

adj

source

n

 

 

potential

adj

value

n

 

 

potentially

adv

dangerous

adj

 

 

powerful

adj

force

n

 

 

powerful

adj

group

n

 

 

powerful

adj

influence

n

 

 

powerful

adj

tool

n

 

 

practical

adj

consideration

n

 

 

practical

adj

difficulties

n

 

 

practical

adj

issue

n

 

 

practical

adj

significance

n

 

 

preceding

adj

chapter

n

 

 

preceding

adj

discussion

n

 

 

preceding

adj

section

n

 

 

precise

adj

definition

n

 

 

precise

adj

nature

n

 

 

predictive

adj

power

n

 

 

preferential

adj

treatment

n

 

 

preliminary

adj

data

n

 

 

preliminary

adj

findings

n

 

 

preliminary

adj

result

n

 

 

premature

adj

death

n

 

 

present

adj

context

n

 

 

present

v

data

n

 

 

present

v

difficulties

n

 

 

present

v

evidence

n

 

 

present (a)

v

challenge

n

 

 

present (a)

v

summary

n

 

 

present (an)

v

argument

n

 

 

presidential

adj

election

n

 

 

previous

adj

chapter

n

 

 

previous

adj

decade

n

 

 

previous

adj

discussion

n

 

 

previous

adj

experience

n

 

 

previous

adj

generation

n

 

 

previous

adj

knowledge

n

 

 

previous

adj

paragraph

n

 

 

previous

adj

part

n

 

 

previous

adj

research

n

 

 

previous

adj

section

n

 

 

previous

adj

study

n

 

 

previous

adj

work

n

 

 

previously

adv

described

vpp

 

 

previously

adv

discussed

vpp

 

 

previously

adv

known

vpp

 

 

previously

adv

mentioned

vpp

 

 

previously

adv

thought

vpp

 

(be)

primarily

adv

concerned

vpp

(with)

(be)

primarily

adv

responsible

adj

(for)

 

primary

adj

aim

n

 

 

primary

adj

care

n

 

 

primary

adj

concern

n

 

 

primary

adj

data

n

 

 

primary

adj

education

n

 

 

primary

adj

focus

n

 

 

primary

adj

function

n

 

 

primary

adj

objective

n

 

 

primary

adj

purpose

n

 

 

primary

adj

reason

n

 

 

primary

adj

research

n

 

 

primary

adj

responsibility

n

 

 

primary

adj

source

n

 

 

primary

adj

task

n

 

 

prime

adj

example

n

 

 

prime

adj

time

n

 

 

principal

adj

source

n

 

 

prior

adj

experience

n

 

 

prior

adj

knowledge

n

 

 

private

adj

individual

n

 

 

private

adj

investment

n

 

 

private

adj

sector

n

 

 

private

adj

sphere

n

 

 

privileged

adj

position

n

 

 

problem

n

area

n

 

 

process

v

data

n

 

 

process

v

information

n

 

 

professional

adj

activity

n

 

 

professional

adj

body

n

 

 

professional

adj

colleague

n

 

 

professional

adj

development

n

 

 

professional

adj

experience

n

 

 

professional

adj

knowledge

n

 

 

professional

adj

practice

n

 

 

professional

adj

qualification

n

 

 

professional

adj

staff

n

 

 

professional

adj

standard

n

 

 

professional

adj

status

n

 

 

professional

adj

support

n

 

 

professional

adj

training

n

 

 

professional

adj

work

n

 

 

profound

adj

effect

n

 

 

profound

adj

impact

n

 

 

prominent

adj

feature

n

 

 

prominent

adj

member

n

 

 

prominent

adj

role

n

 

 

promote

v

equality

n

 

 

promote (the)

v

development

n

(of)

(be)

properly

adv

understood

vpp

 

 

proposed

adj

legislation

n

 

 

prove

v

successful

adj

 

 

prove

v

useful

adj

 

 

provide

v

access

n

(to)

 

provide

v

assistance

n

 

 

provide

v

care

n

 

 

provide

v

context

n

 

 

provide

v

coverage

n

 

 

provide

v

data

n

 

 

provide

v

evidence

n

 

 

provide

v

feedback

n

 

 

provide

v

guidance

n

 

 

provide

v

information

n

 

 

provide

v

material

n

 

 

provide

v

resources

n

 

 

provide

v

support

n

 

 

provide

v

feedback

n

 

 

provide

v

insight

n

(into)

 

provide (a)

v

benefit

n

 

 

provide (a)

v

clue

n

 

 

provide (a)

v

focus

n

 

 

provide (a)

v

foundation

n

(for)

 

provide (a)

v

service

n

 

 

provide (a)

v

source

n

 

 

provide (a)

v

summary

n

 

 

provide (an)

v

alternative

n

 

 

provide (an)

v

example

n

 

 

provide (an)

v

explanation

n

 

 

provide (an)

v

illustration

n

 

 

provide (an)

indication

n

(of)

 

provide (an)

v

opportunity

n

 

 

provide (an)

v

overview

n

(of)

 

public

adj

access

n

 

 

public

adj

administration

n

 

 

public

adj

attitudes

n

 

 

public

adj

authority

n

 

 

public

adj

awareness

n

 

 

public

adj

debate

n

 

 

public

adj

discourse

n

 

 

public

adj

display

n

 

 

public

adj

domain

n

 

 

public

adj

expenditure

n

 

 

public

adj

funds

n

 

 

public

adj

image

n

 

 

public

adj

institution

n

 

 

public

adj

perception

n

 

 

public

adj

policy

n

 

 

public

adj

sector

n

 

 

public

adj

sphere

n

 

 

public

adj

transport

n

 

 

public

adj

welfare

n

 

 

publicly

adv

available

adj

 

 

publish

v

research

n

 

 

publish (a)

v

journal

n

 

 

publish (a)

report

n

 

 

publish (an)

article

n

 

 

published

adj

literature

n

 

 

published

adj

material

n

 

 

published

adj

research

n

 

 

published

adj

work

n

 

 

purchasing

adj

power

n

 

 

qualitative

adj

analysis

n

 

 

qualitative

adj

approach

n

 

 

qualitative

adj

data

n

 

 

qualitative

adj

method

n

 

 

qualitative

adj

research

n

 

 

qualitative

adj

study

n

 

 

qualitatively

adv

different

adj

 

 

quantitative

adj

analysis

n

 

 

quantitative

adj

approach

n

 

 

quantitative

adj

data

n

 

 

quantitative

adj

method

n

 

 

quantitative

adj

research

n

 

 

quantitative

adj

result

n

 

 

quantitative

adj

study

n

 

 

racial

adj

differences

n

 

 

racial

adj

discrimination

n

 

 

racial

adj

equality

n

 

 

racial

adj

group

n

 

 

racial

adj

stereotype

n

 

 

radical

adj

change

n

 

 

radical

adj

critique

n

 

 

radical

adj

differences

n

 

 

radical

adj

transformation

n

 

 

radically

adv

different

adj

 

 

raise

v

awareness

n

 

 

raise (a)

v

question

n

 

 

raise (an)

v

issue

n

 

 

random

adj

error

n

 

 

random

adj

sample

n

 

 

random

adj

variable

n

 

(be)

randomly

adv

assigned

vpp

(to)

(be)

randomly

adv

chosen

vpp

 

(be)

randomly

adv

selected

vpp

 

 

rapid

adj

expansion

n

 

 

rapidly

adv

changing

adj

 

 

rapidly

adv

growing

adj

 

 

raw

adj

data

n

 

 

reach (a)

v

consensus

n

 

 

reach (a)

v

peak

n

 

 

reach (an)

v

agreement

n

 

 

readily

adv

accessible

adj

 

 

readily

adv

available

adj

 

(be)

readily

adv

understood

vpp

 

 

ready

adj

access

n

 

 

real

adj

issue

n

 

 

receive

v

feedback

n

 

 

receive

v

information

n

 

 

receive

v

treatment

n

 

 

recent

adj

decades

n

 

 

recent

adj

evidence

n

 

 

recent

adj

research

n

 

 

recent

adj

study

n

 

 

recent

adj

survey

n

 

 

reciprocal

adj

relationship

n

 

 

record

v

data

n

 

 

recurrent

adj

theme

n

 

 

reduce

v

emissions

n

 

 

reduce

v

stress

n

 

 

reduce (the)

v

likelihood

n

 

 

reflective

adj

practice

n

 

 

reflective

adj

question

n

 

 

regional

adj

development

n

 

 

regional

adj

differences

n

 

 

regional

adj

variation

n

 

 

regulatory

adj

agency

n

 

 

regulatory

adj

framework

n

 

 

related

adj

activity

n

 

 

related

adj

area

n

 

 

related

adj

aspect

n

 

 

related

adj

factor

n

 

 

related

adj

information

n

 

 

related

adj

issue

n

 

 

related

adj

problem

n

 

 

related

adj

question

n

 

 

related

adj

topic

n

 

 

relative

adj

autonomy

n

 

 

relative

adj

merits

n

 

 

relative

adj

status

n

 

 

relatively

adv

common

adj

 

 

relatively

adv

constant

adj

 

 

relatively

adv

few

adj

 

 

relatively

adv

high

adj

 

 

relatively

adv

little

adj

 

 

relatively

adv

low

adj

 

 

relatively

adv

minor

adj

 

 

relatively

adv

rare

adj

 

 

relatively

adv

recent

adj

 

 

relatively

adv

simple

adj

 

 

relatively

adv

stable

adj

 

 

relatively

adv

straightforward

adj

 

 

relevant

adj

data

n

 

 

relevant

adj

factors

n

 

 

relevant

adj

information

n

 

 

relevant

adj

issue

n

 

 

relevant

adj

literature

n

 

 

relevant

adj

material

n

 

 

reliable

adj

data

n

 

 

reliable

adj

information

n

 

 

religious

adj

belief

n

 

 

religious

adj

faith

n

 

 

religious

adj

freedom

n

 

 

religious

adj

group

n

 

 

religious

adj

identity

n

 

 

religious

adj

movement

n

 

 

religious

adj

practice

n

 

 

rely

v

heavily

adv

(on)

 

remain

v

constant

adj

 

 

remain

v

stable

adj

 

 

remain

v

unchanged

adj

 

 

remain

v

unclear

adj

 

 

remarkably

adv

similar

adj

 

 

renewable

adj

energy

n

 

 

renewed

adj

interest

n

 

 

report

v

data

n

 

 

report

v

findings

n

 

 

representative

adj

government

n

 

 

require

v

consideration

n

 

 

require

v

knowledge

n

 

 

require

v

resources

n

 

 

research

n

effort

n

 

 

research

n

evidence

n

 

 

research

n

findings

n

 

 

research

n

methodology

n

 

(for)

research

n

purposes

n

 

 

research

n

topic

n

 

 

resolve (a)

v

conflict

n

 

 

resolve (a)

v

dispute

n

 

 

respond

v

appropriately

adv

 

 

review (a)

v

study

n

 

 

revised

adj

edition

n

 

 

revised

adj

version

n

 

 

rich

adj

source

n

 

 

rising

adj

cost

n

 

 

risk

n

assessment

n

 

 

roughly

adv

equal

adj

 

 

roughly

adj

equivalent

n

 

 

ruling

adj

class

n

 

 

ruling

adj

party

n

 

 

rural

adj

area

n

 

 

rural

adj

community

n

 

 

rural

adj

economy

n

 

 

rural

adj

population

n

 

 

rural

adj

society

n

 

 

safe

adj

sex

n

 

 

salient

adj

characteristic

n

 

 

salient

adj

feature

n

 

 

scarce

adj

resources

n

 

 

schematic

adj

representation

n

 

 

scholarly

adj

journal

n

 

 

scholarly

adj

literature

n

 

 

scholarly

adj

research

n

 

 

scholarly

adj

work

n

 

 

scientific

adj

community

n

 

 

scientific

adj

discourse

n

 

 

scientific

adj

evidence

n

 

 

scientific

adj

investigation

n

 

 

scientific

adj

method

n

 

 

scientific

adj

objectivity

n

 

 

scientific

adj

research

n

 

 

scientific

adj

theory

n

 

 

secondary

adj

data

n

 

 

secondary

adj

education

n

 

 

secondary

adj

source

n

 

 

security

n

policy

n

 

 

seek

v

help

n

 

 

seek

v

information

n

 

 

seem

v

appropriate

adj

 

 

seem

v

obvious

adj

 

 

seem

v

plausible

adj

 

 

seem

v

unlikely

adj

 

 

seminal

adj

study

n

 

 

seminal

adj

work

n

 

 

senior

adj

management

n

 

 

separate

adj

entity

n

 

 

serious

adj

challenge

n

 

 

serious

adj

consequences

n

 

 

serious

adj

offence

n

 

 

serve (a)

function

n

 

 

service

n

sector

n

 

 

set (a)

goal

n

 

 

set (a)

v

target

n

 

 

set (an)

v

objective

n

 

 

set (the)

v

agenda

n

 

 

set (the)

parameters

n

 

 

severely

adv

affect

v

 

 

sexual

adj

abuse

n

 

 

sexual

adj

act

n

 

 

sexual

adj

behaviour

n

 

 

sexual

adj

contact

n

 

 

sexual

adj

difference

n

 

 

sexual

adj

exploitation

n

 

 

sexual

adj

identity

n

 

 

sexual

adj

intercourse

n

 

 

sexual

adj

orientation

n

 

 

sexual

adj

violence

n

 

 

share

v

information

n

 

 

shared

adj

experience

n

 

 

shared

adj

meaning

n

 

 

shared

adj

values

n

 

 

sharp

adj

contrast

n

 

 

sharp

adj

distinction

n

 

 

shift

v

emphasis

n

 

 

short

adj

duration

n

 

 

short

adj

period

n

 

 

show

v

evidence

n

 

 

show

v

variation

n

 

 

show (a)

v

tendency

n

 

 

show (a)

v

trend

n

 

 

sign (a)

v

treaty

n

 

(a)

significant

adj

amount

n

(of)

 

significant

adj

change

n

 

 

significant

adj

contribution

n

 

 

significant

adj

correlation

n

 

 

significant

adj

correlation

n

 

(a)

significant

adj

degree

n

(of)

 

significant

adj

development

n

 

 

significant

adj

difference

n

 

 

significant

adj

effect

n

 

 

significant

adj

factor

n

 

 

significant

adj

feature

n

 

 

significant

adj

figures

n

 

 

significant

adj

growth

n

 

 

significant

adj

impact

n

 

 

significant

adj

improvement

n

 

 

significant

adj

increase

n

 

 

significant

adj

influence

n

 

 

significant

adj

interaction

n

 

 

significant

adj

number

n

 

 

significant

adj

part

n

 

 

significant

adj

portion

n

 

(a)

significant

adj

proportion

n

(of)

 

significant

adj

reduction

n

 

 

significant

adj

relationship

n

 

 

significant

adj

role

n

 

 

significant

adj

shift

n

 

 

significant

adj

variation

n

 

 

significantly

adv

affect

v

 

(be)

significantly

adv

correlated

vpp

(with)

 

significantly

adv

higher

adj

 

 

significantly

adv

increase

v

 

(be)

significantly

adv

reduced

vpp

 

 

similar

adj

approach

n

 

 

similar

adj

argument

n

 

 

similar

adj

characteristics

n

 

 

similar

adj

effect

n

 

 

similar

adj

issue

n

 

 

similar

adj

pattern

n

 

 

similar

adj

properties

n

 

 

similar

adj

result

n

 

 

similar

adj

situation

n

 

 

simple

adj

majority

n

 

 

simplified

adj

version

n

 

 

single

adj

currency

n

 

 

single

adj

element

n

 

 

single

adj

entity

n

 

 

single

adj

individual

n

 

 

single

adj

issue

n

 

 

single

adj

source

n

 

 

single

adj

variable

n

 

 

skilled

adj

worker

n

 

 

slightly

adv

different

adj

 

 

slightly

adv

higher

adj

 

 

slow

adj

process

n

 

 

small

adj

fraction

n

 

 

small

adj

minority

n

 

 

small

adj

percentage

n

 

 

small

adj

portion

n

 

(a)

small

adj

proportion

n

(of)

 

small

adj

quantities

n

(of)

 

social

adj

activity

n

 

 

social

adj

aspect

n

 

 

social

adj

attitudes

n

 

 

social

adj

background

n

 

 

social

adj

behaviour

n

 

 

social

adj

circumstances

n

 

 

social

adj

conflict

n

 

 

social

adj

consequences

n

 

 

social

adj

construct

n

 

 

social

adj

contact

n

 

 

social

adj

context

n

 

 

social

adj

democracy

n

 

 

social

adj

dimension

n

 

 

social

adj

environment

n

 

 

social

adj

equality

n

 

 

social

adj

exclusion

n

 

 

social

adj

expectations

n

 

 

social

adj

factors

n

 

 

social

adj

function

n

 

 

social

adj

identity

n

 

 

social

adj

implications

n

 

 

social

adj

inequality

n

 

 

social

adj

institution

n

 

 

social

adj

integration

n

 

 

social

adj

interaction

n

 

 

social

adj

isolation

n

 

 

social

adj

mobility

n

 

 

social

adj

movement

n

 

 

social

adj

norm

n

 

 

social

adj

organization

n

 

 

social

adj

phenomenon

n

 

 

social

adj

policy

n

 

 

social

adj

reform

n

 

 

social

adj

relationship

n

 

 

social

adj

responsibility

n

 

 

social

adj

setting

n

 

 

social

adj

significance

n

 

 

social

adj

status

n

 

 

social

adj

structure

n

 

 

social

adj

theory

n

 

 

social

adj

transformation

n

 

 

social

adj

trend

n

 

 

social

adj

welfare

n

 

 

socially

adv

acceptable

adj

 

(be)

socially

adv

constructed

vpp

 

 

socially

adv

desirable

adj

 

 

socially

adv

responsible

adj

 

 

socioeconomic

adj

status

n

 

 

solar

adj

energy

n

 

 

solar

adj

panel

n

 

 

solar

adj

power

n

 

 

solar

adj

system

n

 

 

source

n

material

n

 

 

sovereign

adj

state

n

 

(be)

sparsely

adv

populated

vpp

 

 

special

adj

circumstances

n

 

 

special

adj

emphasis

n

 

 

special

adj

issue

n

 

 

special

adj

relationship

n

 

 

special

adj

status

n

 

 

specific

adj

area

n

 

 

specific

adj

aspect

n

 

 

specific

adj

case

n

 

 

specific

adj

characteristic

n

 

 

specific

adj

context

n

 

 

specific

adj

example

n

 

 

specific

adj

factor

n

 

 

specific

adj

feature

n

 

 

specific

adj

focus

n

 

 

specific

adj

form

n

 

 

specific

adj

function

n

 

 

specific

adj

information

n

 

 

specific

adj

issue

n

 

 

specific

adj

knowledge

n

 

 

specific

adj

meaning

n

 

 

specific

adj

needs

n

 

 

specific

adj

problem

n

 

 

specific

adj

purpose

n

 

 

specific

adj

question

n

 

 

specific

adj

reference

n

 

 

specific

adj

sense

n

 

 

specific

adj

type

n

 

(be)

specifically

adv

designed

vpp

(to, for)

 

standard

adj

approach

n

 

 

standard

adj

error

n

 

 

standard

adj

format

n

 

 

standard

adj

method

n

 

 

stark

adj

contrast

n

 

 

start (a)

v

process

n

 

 

state

v

explicitly

adv

 

 

state

n

sector

n

 

 

statistical

adj

analysis

n

 

 

statistical

adj

data

n

 

 

statistical

adj

information

n

 

 

statistical

adj

method

n

 

 

statistical

adj

significance

n

 

 

statistical

adj

technique

n

 

 

statistical

adj

test

n

 

 

statistically

adv

significant

adj

 

 

store

v

data

n

 

 

store

v

information

n

 

 

strategic

adj

decision

n

 

 

strategic

adj

importance

n

 

 

strategic

adj

management

n

 

 

strategic

adj

objective

n

 

 

strategic

adj

planning

n

 

 

stress

n

level

n

 

 

striking

adj

contrast

n

 

 

striking

adj

example

n

 

 

striking

adj

feature

n

 

 

strong

adj

bond

n

 

 

strong

adj

correlation

n

 

 

strong

adj

emphasis

n

 

 

strong

adj

evidence

n

 

 

strong

adj

link

n

 

 

strong

adj

reaction

n

 

 

strong

adj

relationship

n

 

 

strong

adj

tendency

n

 

 

strongly

adv

agree

v

 

(be)

strongly

adv

associated

vpp

(with)

(be)

strongly

adv

correlated

vpp

(with)

 

strongly

adv

disagree

v

 

(be)

strongly

adv

influenced

vpp

(by)

(be)

strongly

adv

linked

vpp

 

(be)

strongly

adv

opposed

vpp

 

(be)

strongly

adv

related

vpp

(to)

 

strongly

adv

suggest

v

 

 

structural

adj

adjustment

n

 

 

structural

adj

change

n

 

 

structural

adj

element

n

 

 

structural

adj

feature

n

 

 

structural

adj

properties

n

 

 

subject

adj

area

n

 

 

subsequent

adj

analysis

n

 

 

subsequent

adj

chapter

n

 

 

subsequent

adj

development

n

 

 

subsequent

adj

study

n

 

 

subsequent

adj

work

n

 

(a)

substantial

adj

amount

n

(of)

 

substantial

adj

difference

n

 

 

substantial

adj

evidence

n

 

 

substantial

adj

number

n

 

 

substantial

adj

part

n

 

 

substantially

adv

different

adj

 

 

successful

adj

implementation

n

 

 

sufficient

adj

condition

n

 

 

sufficient

adj

detail

n

 

 

sufficient

adj

evidence

n

 

 

sufficient

adj

information

n

 

 

sufficient

adj

resources

n

 

 

superior

adj

performance

n

 

 

support (an)

v

argument

n

 

 

supporting

adj

evidence

n

 

 

survey

n

data

n

 

 

symbiotic

adj

relationship

n

 

 

systematic

adj

analysis

n

 

 

systematic

adj

approach

n

 

 

systematic

adj

study

n

 

 

tacit

adj

knowledge

n

 

 

take

v

initiative

n

 

 

take

v

precedence

n

(over)

 

take

v

responsibility

n

 

 

take (a)

v

role

n

(in)

 

take (an)

v

approach

n

 

 

take into

v

consideration

n

 

 

take on (the) role

v

role

n

(of, as)

 

take up (the)

v

role

n

(of, as)

 

target

n

audience

n

 

 

teaching

n

strategy

n

 

 

technical

adj

aspect

n

 

 

technical

adj

assistance

n

 

 

technical

adj

detail

n

 

 

technical

adj

expertise

n

 

 

technical

adj

issue

n

 

 

technical

adj

knowledge

n

 

 

technical

adj

problem

n

 

 

technical

adj

skill

n

 

 

technical

adj

support

n

 

 

technical

adj

term

n

 

 

technological

adj

advances

n

 

 

technological

adj

change

n

 

 

technological

adj

development

n

 

 

technological

adj

innovation

n

 

 

technological

adj

progress

n

 

 

test

n

score

n

 

 

test (a)

v

theory

n

 

 

textual

adj

analysis

n

 

 

thematic

adj

analysis

n

 

 

theoretical

adj

analysis

n

 

 

theoretical

adj

approach

n

 

 

theoretical

adj

basis

n

 

 

theoretical

adj

concept

n

 

 

theoretical

adj

debate

n

 

 

theoretical

adj

framework

n

 

 

theoretical

adj

issue

n

 

 

theoretical

adj

model

n

 

 

theoretical

adj

perspective

n

 

 

theoretical

adj

study

n

 

 

theoretical

adj

understanding

n

 

 

theoretical

adj

work

n

 

 

think

v

differently

adv

 

 

thinking

n

process

n

 

 

third

adj

party

n

 

 

thought

n

process

n

 

(be)

tightly

adv

controlled

vpp

 

 

top

adj

management

n

 

 

total

adj

income

n

 

 

totally

adv

different

adj

 

 

traditional

adj

approach

n

 

 

traditional

adj

culture

n

 

 

traditional

adj

form

n

 

 

traditional

adj

method

n

 

 

traditional

adj

practice

n

 

 

traditional

adj

research

n

 

 

traditional

adj

society

n

 

 

traditional

adj

value

n

 

 

traditional

adj

view

n

 

 

transferable

adj

skill

n

 

 

transmit

v

data

n

 

 

transmit

v

information

n

 

 

transport

n

system

n

 

 

treat

v

differently

adv

 

 

treat

v

equally

adv

 

 

typical

adj

example

n

 

 

ultimate

adj

goal

n

 

 

undergo

adj

transformation

n

 

 

underlying

adj

assumption

n

 

 

underlying

adj

cause

n

 

 

underlying

adj

principle

n

 

 

underlying

adj

process

n

 

 

underlying

adj

reason

n

 

 

underlying

adj

structure

n

 

 

undertake

v

research

n

 

 

undertake

work

n

 

 

undertake (an)

activity

n

 

 

unequal

adj

power

n

 

 

unfair

adj

treatment

n

 

 

unintended

adj

consequences

n

 

 

unique

adj

individual

n

 

 

unique

adj

opportunity

n

 

 

unique

adj

position

n

 

(be)

universally

adv

accepted

vpp

 

 

unlimited

adj

access

n

 

 

unskilled

adj

worker

n

 

 

urban

adj

area

n

 

 

urban

adj

centre

n

 

 

urban

adj

design

n

 

 

urban

adj

development

n

 

 

urban

adj

environment

n

 

 

use

v

criteria

n

 

 

use

v

effectively

adv

 

 

use

v

resources

n

 

 

use

v

sparingly

adv

 

 

use

v

statistics

n

 

 

use (a)

v

format

n

 

 

use (a)

v

method

n

 

 

use (a)

v

methodology

n

 

 

use (a)

procedure

n

 

 

use (a)

v

source

n

 

 

use (a)

v

strategy

n

 

 

use (a)

v

technique

n

 

 

use (a)

v

theory

n

 

 

use (an)

v

approach

n

 

 

use (the)

v

analysis

n

 

 

use (the)

v

definition

n

 

 

use (the) concept

v

concept

n

 

 

use (the) data

v

data

n

 

 

useful

adj

information

n

 

 

useful

adj

material

n

 

 

useful

adj

means

n

 

 

useful

adj

source

n

 

 

useful

adj

summary

n

 

 

useful

adj

tool

n

 

 

valid

adj

argument

n

 

 

valuable

adj

information

n

 

 

valuable

adj

resources

n

 

 

various

adj

aspects

n

 

 

vary

v

considerably

adv

 

 

vary

v

greatly

adv

 

 

vary

v

significantly

adv

 

 

vary

v

widely

adv

 

 

varying

adj

degree

n

 

(a)

vast

adj

amount

n

(of)

 

vast

adj

area

n

 

(a)

vast

adj

array

n

(of)

 

vast

adj

majority

n

 

 

vast

adj

number

n

 

 

vast

adj

quantities

n

(of)

(a)

vast

adj

range

n

(of)

 

verbal

adj

communication

n

 

 

verbal

adj

language

n

 

 

vested

adj

interest

n

 

 

virtual

adj

community

n

 

 

virtually

adv

impossible

adj

 

 

visual

adj

image

n

 

 

visual

adj

media

n

 

 

visual

adj

perception

n

 

 

visual

adj

representation

n

 

(be of)

vital

adj

importance

n

 

 

vital

adj

part

n

 

 

vital

adj

role

n

 

 

vulnerable

adj

group

n

 

 

welfare

n

reform

n

 

 

well

adv

aware

adj

 

 

well

adv

designed

vpp

 

(be)

well

adv

documented

vpp

 

 

well

adv

educated

vpp

 

(be)

well

adv

established

vpp

 

 

well

adv

received

vpp

 

 

western

adj

democracy

n

 

 

western

adj

society

n

 

 

western

adj

tradition

n

 

 

whole

adj

area

n

 

 

whole

adj

period

n

 

(a)

whole

adj

range

n

(of)

 

wide

adj

area

n

 

(a)

wide

adj

array

n

(of)

(a)

wide

adj

range

n

(of)

 

wide

adj

variation

n

 

(be)

widely

adv

accepted

vpp

 

(be)

widely

adv

adopted

vpp

 

 

widely

adv

available

adj

 

(be)

widely

adv

believed

vpp

 

 

widely

adv

different

adj

 

(be)

widely

adv

discussed

vpp

 

(be)

widely

adv

dispersed

vpp

 

(be)

widely

adv

distributed

vpp

 

(be)

widely

adv

known

vpp

 

 

widely

adv

read

vpp

 

(be)

widely

adv

recognized

vpp

 

(be)

widely

adv

regarded

vpp

(as)

 

widely

adv

shared

vpp

 

(be)

widely

adv

used

vpp

 

 

wider

adj

audience

n

 

 

wider

adj

community

n

 

 

wider

adj

context

n

 

 

wider

adj

implications

n

 

 

wider

adj

issue

n

 

 

wider

adj

public

n

 

 

wider

adj

society

n

 

 

widespread

adj

acceptance

n

 

 

widespread

adj

belief

n

 

 

widespread

adj

support

n

 

 

widespread

adj

use

n

 

 

work

v

effectively

adv

 

 

written

adj

comment

n

 

 

written

adj

communication

n

 

 

written

adj

statement

n

 

 

younger

adj

generation

n