3570 từ vựng “ăn đứt” cả IELTS (part 1)

Hôm nay cô share tài liệu hơi bị khủng nên lại đành phải chia ra nhiều part thôi. Sau đây là bản từ vựng được sử dụng nhiều nhất trong trong tiếng anh chính thống được tổng hợp bởi OXFORD và có kèm theo loại từ và những cụm từ hay dạng khác của từ hay được sử dụng, “bao sân” luôn IELTS 4 kĩ năng.

Tài liệu bao gồm 3000 từ tiếng anh thông dụng và 570 từ vựng học thuật, giúp các bạn có được vốn từ được sử dụng nhiều nhất trong IELTS, không lo tình trạng “không hiểu lại không biết”. Đặc biệt dễ học dành cho các bạn muốn “yêu lại từ đầu” hay không biết bắt đầu luyện IELTS từ đâu
Học tốt nhé các em !!! 
 
 • a, an indefinite article
 • abandon v.
 • abandoned
 • ability n.
 • able adj.
 • unable
 • about adv., prep.
 • above prep., adv.
 • abroad adv.
 • absence n.
 • absent adj.
 • absolute adj.
 • absolutely
 • absorb v.
 • abuse n., v.
 • academic adj.
 • accent n.
 • accept v.
 • acceptable adj.
 • unacceptable
 • access n.
 • accident n.
 • by accident
 • accidental adj.
 • accidentally
 • accommodation n.
 • accompany v.
 • according to prep.
 • account n., v.
 • accurate adj.
 • accurately
 • accuse v.
 • achieve v.
 • achievement n.
 • acid n.
 • acknowledge v.
 • acquire v.
 • across adv., prep.
 • act n., v.
 • action n.
 • take action
 • active adj.
 • actively
 • activity n.
 • actor, actress n.
 • actual adj.
 • actually
 • ad advertisement
 • adapt v.
 • add v.
 • addition n.
 • in addition (to)
 • additional adj.
 • address n., v.
 • adequate adj.
 • adequately
 • adjust v.
 • admiration n.
 • admire v.
 • admit v.
 • adopt v.
 • adult n., adj.
 • advance n., v.
 • advanced
 • in advance
 • advantage n.
 • take advantage of
 • adventure n.
 • advertise v.
 • advertising
 • advertisement (also ad, advert) n.
 • advice n.
 • advise v.
 • affair n.
 • affect v.
 • affection n.
 • afford v.
 • afraid adj.
 • after prep., conj., adv.
 • afternoon n.
 • afterwards (especially BrE; NAmE usually afterward) adv.
 • again adv.
 • against prep.
 • age n.
 • aged
 • agency n.
 • agent n.
 • aggressive adj.
 • ago adv.
 • agree v.
 • agreement n.
 • ahead adv.
 • aid n., v.
 • aim n., v.
 • air n.
 • aircraft n.
 • airport n.
 • alarm n., v.
 • alarming
 • alarmed
 • alcohol n.
 • alcoholic adj., n.
 • alive adj.
 • all det., pron., adv.
 • allow v.
 • all right adj., adv., exclamation
 • ally n., v.
 • allied
 • almost adv.
 • alone adj., adv.
 • along prep., adv.
 • alongside prep., adv.
 • aloud adv.
 • alphabet n.
 • alphabetical adj.
 • alphabetically
 • already adv.
 • also adv.
 • alter v.
 • alternative n., adj.
 • alternatively
 • although conj.
 • altogether adv.
 • always adv.
 • a.m. (NAmE also A.M.) abbr.
 • amaze v.
 • amazing
 • amazed
 • ambition n.
 • ambulance n.
 • among (also amongst) prep.
 • amount n., v.
 • amuse v.
 • amusing
 • amused
 • an a, an
 • analyse (BrE) (NAmE analyze) v.
 • analysis n.
 • ancient adj.
 • and conj.
 • anger n.
 • angle n.
 • angry adj.
 • angrily
 • animal n.
 • ankle n.
 • anniversary n.
 • announce v.
 • annoy v.
 • annoying
 • annoyed
 • annual adj.
 • annually
 • another det., pron.
 • answer n., v.
 • anti- prefix
 • anticipate v.
 • anxiety n.
 • anxious adj.
 • anxiously
 • any det., pron., adv.
 • anyone (also anybody) pron.
 • anything pron.
 • anyway adv.
 • anywhere adv.
 • apart adv.
 • apart from (also aside from especially in NAmE)
 • apartment n. (especially NAmE)
 • apologize (BrE also -ise) v.
 • apparent adj.
 • apparently
 • appeal n., v.
 • appear v.
 • appearance n.
 • apple n.
 • application n.
 • apply v.
 • appoint v.
 • appointment n.
 • appreciate v.
 • approach v., n.
 • appropriate adj.
 • approval n.
 • approve (of) v.
 • approving
 • approximate adj.
 • approximately
 • April n. (abbr. Apr.)
 • area n.
 • argue v.
 • argument n.
 • arise v.
 • arm n., v.
 • arms
 • armed
 • army n.
 • around adv., prep.
 • arrange v.
 • arrangement n.
 • arrest v., n.
 • arrival n.
 • arrive v.
 • arrow n.
 • art n.
 • article n.
 • artificial adj.
 • artificially
 • artist n.
 • artistic adj.
 • as prep., adv., conj.
 • ashamed adj.
 • aside adv.
 • aside from apart from
 • ask v.
 • asleep adj.
 • fall asleep
 • aspect n.
 • assist v.
 • assistance n.
 • assistant n., adj.
 • associate v.
 • associated with
 • association n.
 • assume v.
 • assure v.
 • at prep.
 • atmosphere n.
 • atom n.
 • attach v.
 • attached
 • attack n., v.
 • attempt n., v.
 • attempted
 • attend v.
 • attention n.
 • pay attention
 • attitude n.
 • attorney n. (especially NAmE)
 • attract v.
 • attraction n.
 • attractive adj.
 • audience n.
 • August n. (abbr. Aug.)
 • aunt n.
 • author n.
 • authority n.
 • automatic adj.
 • automatically
 • autumn n. (especially BrE)
 • available adj.
 • average adj., n.
 • avoid v.
 • awake adj.
 • award n., v.
 • aware adj.
 • away adv.
 • awful adj.
 • awfully
 • awkward adj.
 • awkwardly
 • baby n.
 • back n., adj., adv., v.
 • background n.
 • backwards (also backward especially in NAmE) adv.
 • backward
 • bacteria n.
 • bad adj.
 • go bad
 • badly
 • bad-tempered adj.
 • bag n.
 • baggage n. (especially NAmE)
 • bake v.
 • balance n., v.
 • ball n.
 • ban v., n.
 • band n.
 • bandage n., v.
 • bank n.
 • bar n.
 • bargain n.
 • barrier n.
 • base n., v.
 • based on
 • basic adj.
 • basically
 • basis n.
 • bath n.
 • bathroom n.
 • battery n.
 • battle n.
 • bay n.
 • be v., auxiliary v.
 • beach n.
 • beak n.
 • bear v.
 • beard n.
 • beat n., v.
 • beautiful adj.
 • beautifully
 • beauty n.
 • because conj.
 • because of
 • become v.
 • bed n.
 • bedroom n.
 • beef n.
 • beer n.
 • before prep., conj., adv.
 • begin v.
 • beginning
 • behalf n.: on behalf of sb, on sb’s behalf (BrE) (NAmE in behalf of sb, in sb’s behalf)
 • behave v.
 • behaviour (BrE) (NAmE behavior) n.
 • behind prep., adv.
 • belief n.
 • believe v.
 • bell n.
 • belong v.
 • below prep., adv.
 • belt n.
 • bend v., n.
 • bent
 • beneath prep., adv.
 • benefit n., v.
 • beside prep.
 • bet v., n.
 • betting
 • better, best good, well
 • between prep., adv.
 • beyond prep., adv.
 • bicycle (also bike) n.
 • bid v., n.
 • big adj.
 • bill n.
 • bin n. (BrE)
 • biology n.
 • bird n.
 • birth n.
 • give birth (to)
 • birthday n.
 • biscuit n. (BrE)
 • bit n. (especially BrE)
 • a bit
 • bite v., n.
 • bitter adj.
 • bitterly
 • black adj., n.
 • blade n.
 • blame v., n.
 • blank adj., n.
 • blankly
 • blind adj.
 • block n., v.
 • blonde adj., n., blond adj.
 • blood n.
 • blow v., n.
 • blue adj., n.
 • board n., v.
 • on board
 • boat n.
 • body n.
 • boil v.
 • bomb n., v.
 • bone n.
 • book n., v.
 • boot n.
 • border n.
 • bore v.
 • boring
 • bored
 • born: be born v.
 • borrow v.
 • boss n.
 • both det., pron.
 • bother v.
 • bottle n.
 • bottom n., adj.
 • bound adj.: bound to
 • bowl n.
 • box n.
 • boy n.
 • boyfriend n.
 • brain n.
 • branch n.
 • brand n.
 • brave adj.
 • bread n.
 • break v., n.
 • broken
 • breakfast n.
 • breast n.
 • breath n.
 • breathe v.
 • breathing
 • breed v., n.
 • brick n.
 • bridge n.
 • brief adj.
 • briefly
 • bright adj.
 • brightly
 • brilliant adj.
 • bring v.
 • broad adj.
 • broadly
 • broadcast v., n.
 • broken break
 • brother n.
 • brown adj., n.
 • brush n., v.
 • bubble n.
 • budget n.
 • build v.
 • building
 • bullet n.
 • bunch n.
 • burn v.
 • burnt
 • burst v.
 • bury v.
 • bus n.
 • bush n.
 • business n.
 • businessman, businesswoman n.
 • busy adj.
 • but conj.
 • butter n.
 • button n.
 • buy v.
 • buyer n.
 • by prep., adv.
 • bye exclamation