54 cấu trúc paraphrase trong IELTS

Writing IELTS luôn là vấn đề các bạn thí sinh phải đau đầu. Vì độ khó của cấu trúc bài thi IELTS Writing đòi hỏi các bạn phải sử dụng linh hoạt từ vựng cũng như cấu trúc. Sự kết hợp giữa từ vựng học thuật và các cấu trúc ghi điểm trong bài thi IELTS sẽ giúp cho bài Writing của các bạn được đánh giá cao. Vì thế, có thể nói cấu trúc là phần cốt lõi cho một bài viết tốt. Và khi đã có những cấu trúc hay trong tay rồi thì việc tránh lặp lại một cấu trúc nhiều lần trong một bài viết cũng khá là quan trọng các bạn nhé. Đây có thể là tip rất hữu ích cho các bạn khi làm bài thi IELTS đấy. Và để không bị trùng lặp các cấu trúc trong cùng một bài IELTS Writing thì paraphase là kĩ năng rất quan trọng các bạn nhé . Hôm nay, Cô sẽ giới thiệu 54 cấu trúc ghi điểm trong IELTS để các em ghi nhớ và áp dụng. Các em nhớ học thuộc vài cấu trúc trước khi bước vào phòng thi sẽ rất có lợi.

Đây là bài viết tiếp nối sau khi cô đã bật mí về các cách để paraphrase đơn giản nhưng vẫn ghi điểm cao. Với những bạn chưa biết đó là những phương pháp cơ bản đó là gì, các em hãy vào Bí quyết Paraphrase đơn giản nha.

 

Cách paraphase hiệu quả trong IELTS Writing

Cấu trúc cần có trong IELTS

S + V + too + adj/adv + (for someone) + to do something: (quá….để cho ai làm gì…)
This structure is too easy for Jimmy to remember.
She ran too fast for me to follow.

S + V + so + adj/ adv + that + S + V: (quá… đến nỗi mà…)
This box is so heavy that my mom cannot take it.
He speaks so soft that we can’t hear anything.

It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S + V: (quá… đến nỗi mà…)
It is such a heavy box that my sister cannot take it.
It is such interesting novels that my wife cannot ignore them at all.

S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something : (Đủ… cho ai đó làm gì…)
He is old enough to get married.
They are intelligent enough for me to teach them German.

Have/ get + something + done (past participle): (nhờ ai hoặc thuê ai làm gì…)
My brother had his hair cut yesterday.
I’d like to have my shoes repaired.

It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something : (đã đến lúc ai đó phải làm gì…)
It is time you take a break.
It’s time for me to ask all of you for this question.

It + takes/took+ someone + amount of time + to do something: (làm gì… mất bao nhiêu thời gian…)
It takes me 15 minutes to get to workplace.
It took him 20 minutes to do these exercises yesterday.

To prevent/stop + someone/something + From + V-ing: (ngăn cản ai/ cái gì… làm gì..)
He prevented us from parking our car here.

S + find+ it+ adj to do something: (thấy … để làm gì…)
I find it very difficult to learn about English.
They found it easy to overcome that problem.

To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing. (Thích cái gì/ làm gì hơn cái gì/ làm gì)
I prefer dog to mouse.
I prefer going out to watching TV.

Would rather (‘d rather) + V (infinitive) + than + V (infinitive): (thích làm gì hơn làm gì)
He would play games than watching film.
I’d rather learn English than learn Math.

To be/get Used to + V-ing: (quen làm gì)
She is used to eating with chopsticks.

Used to + V (infinitive): (Thường làm gì trong qk và bây giờ không làm nữa)
I used to go fishing with my peers when I was young.
My father used to smoke 10 cigarettes a day.

To be amazed at = to be surprised at + N/V-ing: ngạc nhiên về….
I was amazed at his big beautiful house.

To be angry at + N/V-ing: tức giận về
My mother was very angry at my bad marks.

to be good at/ bad at + N/ V-ing: giỏi về…/ kém về…
I am good at singing.
He is very bad at Chinese.

by chance = by accident (adv): tình cờ
I met her in Germany by chance last week.

to be/get tired of + N/V-ing: mệt mỏi về…
My mother was tired of doing too much housework on a daily basis.

can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing: Không chịu nỗi/không nhịn được làm gì…
She can’t stand laughing at her little dog.

to be keen on/ to be fond of + N/V-ing : thích làm gì đó…
My younger sister is fond of playing with her dolls.

to be interested in + N/V-ing: quan tâm đến…
Mrs Brown is interested in going shopping on Sundays.

to waste + time/ money + V-ing: tốn tiền hoặc thời gian làm gì
He always wastes time playing computer games each day.
Sometimes, I waste a lot of money buying clothes.

To spend + amount of time/ money + V-ing: dành bao nhiêu thời gian làm gì..
I spend 3 hours reading newpaper a day.
Mr Jim spent a lot of money traveling around the world last year.

To spend + amount of time/ money + on + something: dành thời gian vào việc gì…
My mother often spends 2 hours on housework everyday.
She spent all of her money on clothes.

to give up + V-ing/ N: từ bỏ làm gì/ cái gì…
You should give up smoking as soon as possible.

would like/ want/wish + to do something: thích làm gì…
I would like to go to the coffee shop with you tonight.

have + (something) to + Verb: có cái gì đó để làm
I have many things to do this weekend.

It + be + something/ someone + that/ who: chính…mà…
It is Peter who got the best marks in my class.
It is the villa that he had to spend a lot of money last year.

Had better + V(infinitive): nên làm gì….
You had better go to see the doctor.

hate/ like/ dislike/ enjoy/ avoid/ finish/ mind/ postpone/ practise/ consider/ delay/ deny/ suggest/ risk/ keep/ imagine/ fancy + V-ing
I always practise speaking English everyday.

It is + tính từ + ( for smb ) + to do smt
It is difficult for old inhabitants to learn English.

To be interested in + N / V_ing
They are interested in reading books on history.

To be bored with 
They are bored with doing the same things everyday.

It’s the first time smb have ( has ) + PII smt
It’s the first time we have visited this location.

Enough + danh từ ( đủ cái gì ) + ( to do smt )
I don’t have enough time to sleep.

Tính từ + enough (đủ làm sao ) + ( to do smt )
I’m not rich enough to buy a car.

Too + tính từ + to do smt ( Quá làm sao để làm cái gì )
I’m to young to get married.

To want smb to do smt = To want to have smt + PII
She wants someone to make her a dress.

It’s time smb did smt
It’s time we went school.

It’s not necessary for smb to do smt = Smb don’t need to do smt
It is not necessary for you to do this exercise.

Cô chúc các bạn học thật tốt và thành công nhé.