Bạn có bao nhiêu cách để nói Like/Dislike

Khi được hỏi những câu đơn giản như : Do you like music ? Bạn sẽ trả lời như thế nào ? “I like pop music, or I don’t like music” , câu trả lời và khả năng diễn đạt bài nói IELTS của bạn sẽ vô cùng nhàm chán và không thú vị. Nhưng nghiệt ngã là những câu hỏi về sở thích, thói quen như thế gần như là chắc ăn sẽ xuất hiện trong phần thi Ielts speaking, vậy làm cách nào để examiner không “ngáp ngắn ngáp dài” khi bạn thi đây? Hãy cùng cô khám phá 14 cách nói “like” và 10 cách nói “dislike” để giúp tránh bị “cụt” ý tưởng trong bài thi Speaking IELTS và tạo ấn tượng thật khó phai với examiner trong những câu hỏi đầu tiên trong phần thi Speaking nhé. 

Cách thể hiện quan điểm like/ dislike

LIKE

 1. I’m into it :

when you are interested in an activity.
Example : Kelly is into yoga these days.

 1. I’m keen on it :

you are interested in something and want to learn more about it.

Example : Little Mary is keen on learning French.

 1. I’m fond of it :

you have liked something for a long time or may have an emotional attachment with something.
Example : William is very fond of his pet dog.

 1. It appeals to me :

it sounds good
Example : Settling in England appeals to me.

 1. It goes down well :

other people like something you do.
Example : The presentation went down well with the board of directors.

 1. It’s to my liking :

a very formal way to say ‘I like it’.
Example : The tea is to my liking. It’s perfect.

 1. I’m partial to :

you like something a bit too much and it always remains your preference.
Example : Even though I’m on a diet; I’m partial to a piece of chocolate cake.

 1. I’m crazy/mad/passionate about :

you extremely love something.
Example : Richard is crazy about Rock music.

 1. I’m attached to :

you don’t want to do without something and you’d be sad if you lost it.
Example : I’m attached to my mobile phone. I always have it with me.

 1. I’m addicted to :

you like something so much that you can’t contain yourself from it (usually used for negative habits)
Example : John is addicted to smoking and can’t break it.

 1. I’ve grown to like it :

something you never liked before but have developed a liking for it over a period of time.
Example : I’ve grown to like eating cauliflower.

 1. I can’t get enough of :

how much ever you like something, it isn’t enough.
Example : Peter can’t get enough of his new I-­pad.

 1. I’v got a soft spot for :

you like someone a little more than other people.
Example : My father has got a soft sport for my younger sister.

 1. I fancy him/her :

you think someone is attractive/good looking.
Example : Racheal fancies Brad Pitt. She finds him extremely good looking.

DISLIKE

 1. I dislike it.

This is a formal way of saying “I don’t like it”. It is very direct and could cause offense to some people.
Example: Greta dislikes the taste of pistachio ice cream.

 1. I’m not into it.

Saying you are not into something is an informal way of saying that you do not find it interesting.
Example: James is not into football, he likes rugby.

 1. I’m not fond of it.

Not to be fond of something is informal for saying you don’t like it very much.
Example: Since Ben had the accident, he’s not very fond of going skiing.

 1. I’m not crazy about it

This expression is similar to “not be fond of something”.
For example: I’m not crazy about this cake because it tastes strange.

 1. I don’t appreciate that

This way of expressing dislike is great for professional and serious conversations.
Example: I don’t appreciate being shouted at in public.

 1. It doesn’t tickle my fancy

It is an idiom and it means we did not find it appealing, funny or interesting.
Example: That comedian’s sense of humor doesn’t tickle their fancy.

 1. I’m disinterested in that

We use this sentence if something simply does not interest us.
Example: My friends are all disinterested in politics.

 1. It’s not for me

This is a neutral way of explaining that you are not interested in something.
Example: Everyone loves the series Lost but it’s not for me.

 1. I’m not a big fan of it

To say “I’m not a big fan” is an idiomatic expression and it means we do not like something very much.
Example: I’m not a big fan of the new James Bond.

 1. I’ll pass

This is a quick way of saying we are not interested in a suggestion.
Example: Do you want to come to the pub?” “Nah, thanks, I’ll pass.

Chỉ đơn thuần là bày tỏ quan điểm cá nhân khi thích hoặc không thích một điều gì đó mà đã có rất nhiều cách để diễn đạt rồi đúng không? Đây là các cách giúp cho bài thi Speaking của các bạn không bị nhàm chán và thu hút sự chú ý của Examiner hơn đó. Tương tự như vậy, khi muốn nêu ra một ví dụ, bạn không chỉ có một vài cách truyền thống quen thuộc, để xem các cách đó là gì, các bạn hãy cùng xem bài giảng Bạn có bao nhiêu cách nói For example nhé!