IELTS Writing: Phân tích một bài essay band 9 của thầy Simon

Nguồn: ielts-simon.com
Chỉnh sửa: Trần Tố Linh

Ở bài giảng luyện thi IELTS hôm nay, cô trò ta cùng đi phần tích một bài viết band 9 của thầy Simon đề cùng tìm ra những cách ghi điểm trực tiếp đã được thầy áp dụng rất hiệu quả trong ielts writing task 2 nhé.

Bài mẫu band 9 Simon

Topic: When choosing a job, the salary is the most important consideration. To what extent do you agree or disagree?

Many people choose their jobs based on the size of the salary offered. Personally, I disagree with the idea that money is the key consideration when deciding on a career because I believe that other factors are equally important.

On the one hand, I agree that money is necessary in order for people to meet their basic needs. For example, we all need money to pay for housing, food, bills, health care, and education. Most people consider it a priority to at least earn a salary that allows them to cover these needs and have a reasonable quality of life. If people chose their jobs based on enjoyment or other non-financial factors, they might find it difficult to support themselves. Artists and musicians, for instance, are known for choosing a career path that they love, but that does not always provide them with enough money to live comfortably and raise a family.

Nevertheless, I believe that other considerations are just as important as what we earn in our jobs. Firstly, personal relationships and the atmosphere in a workplace are extremely important when choosing a job. Having a good manager or friendly colleagues, for example, can make a huge difference to workers’ levels of happiness and general quality of life. Secondly, many people’s feelings of job satisfaction come from their professional achievements, the skills they learn, and the position they reach, rather than the money they earn. Finally, some people choose a career because they want to help others and contribute something positive to society.

In conclusion, while salaries certainly affect people’s choice of profession, I do not believe that money outweighs all other motivators.

(275 words, band 9)

Bài phân tích

1/ Cấu trúc bài IELTS writing:

Ở bài essay này, thầy Simon đã chọn cách phân tích cả hai mặt đã được nêu ra ở phần đề bài. Một cách cụ thể, ở phần thân bài, thân bài 1 đã được dùng để nêu lên ý kiến của thầy về việc nhiều người hiện nay đặt mức thu nhập nghề là tiêu chí quan trọng nhất để quyết định xem họ có nên làm nghề đó hay không, một ý mà thầy không đồng tình. Ở phần thân bài 2 thầy lại quay ngược lại ý chính của mình đồng thời là ý chính của cả bài văn (đã được đề cập đến ở câu thesis statement – câu cuối của mở bài). Với việc sử dụng cấu trúc đảo ngược, nevertheless, đồng thời nêu lên luận điểm trái ngược ở thân bài 1, vô tình làm các luận điểm được nêu trong phần thân bài 2 nó có cảm giác nặng hơn, và quan trọng hơn. Đây là một cách viết rất hay trong ielts writing trong trường hợp các em không muốn dành cả bài chỉ nói về một ý kiến duy nhất và muốn làm nổi bật lên ý chính của bài.

2/ Ngữ pháp áp dụng trong IELTS writing:

Bên cạnh các cấu trúc ngữ pháp căn bản cần có trong ielts writing như passive voice, conditional sentence hay complex sentence, còn có một số điểm ngữ pháp các em nên lưu ý:

 • Không dùng các dạng rút gọn như don’t, won’t.
 • Không dùng all people, everybody, I, you mà thay vào đó là most people, etc.
 • Khuyến khích các em dùng các synonyms và antonyms để vocabulary được đa dạng hơn.
  • Ví dụ: Thay vì nói tôi không thích/đồng ý gì đó (I do not like it, I do not agree with it) thì nên dùng dislike, disagree, etc. (Ở phần này page đã có 1 bài giảng hướng dẫn các em nên sử dụng các từ hay cụm từ formal nào để thể hiện sự không đồng ý, các em xem lại nhé).
 • Sử dụng các transitional words: however, nevertheless, on the one hand, etc.
 • Dùng prefix và suffix (các em nên nghiên cứu kĩ vì suffix và prefix không phải muốn dùng sao cũng được và rất dễ sai).
  • Ví dụ: non-financial, etc.
 • Dùng phrase thay vì clause.
  • Ví dụ: I disagree with the idea that money is the key consideration when deciding on a career.

3/ Vocabulary hữu dụng cho IELTS writing:

The size of the salary offered: Mức lương được đề nghị

The key consideration: Vấn đề đáng quan tâm nhất

Consider it a priority: Xem điều gì đó quan trọng hơn những điều còn lại

Career path: Con đường sự nghiệp

Certainly affect people’s choice: Chắc chắn ảnh hưởng đến sự lựa chọn của nhiều người

Outweigh all other motivators: Nặng hơn/quan trọng hơn các yếu tố còn lại