Nâng band điểm Writing trong vòng 7 nốt nhạc

 

Để nâng band điểm IELTS hay làm bài viết trở nên formal hơn và học thuật hơn là cả một nghệ thuật, nhưng bước đầu tiên là cách dùng từ, sao cho trung lập và mang hơi hướng chuyên nghiệp. Đôi khi chỉ cần thay thế cách dùng từ cũng đã làm bái viết trở nên hay hơn và đáp ứng những yêu cầu của band điểm cao.

Nâng band IELTS Writing nhanh chóng

Bảng từ dưới đây cho các em mấy trăm từ dùng để thay thế cho những từ/cụm từ đơn giản hơn để đạt được những mục tiêu nêu trên. Tuy nhiên, đây chỉ là bản tĩnh lược nhất, nên để đảm bảo sử dụng chính xác các từ, các em nên tìm hiểu về nghĩa của từ và cách dùng trong câu để phòng ngừa sai sót.

(an) absence of:: no, none

Abundance: enough, plenty, a lot (or say how many)

accede to: allow, agree to

accelerate: speed up

accentuate: stress

accommodation: where you live, home

accompanying: with

accomplish: do, finish

according to our records: our records show

accordingly: in line with this, so

acknowledge: thank you for

acquaint yourself with: find out about, read

acquiesce: agree

acquire: buy, get

Additional: extra, more

adjacent: next to

adjustment: change, alteration

admissible: allowed, acceptable

advantageous: useful, helpful

affix: add, write, fasten, stick on, fix to

afford an opportunity: let, allow

afforded: given

aforesaid: this, earlier in this document

aggregate: total

aligned: lined up, in line

alleviate: ease, reduce

allocate: divide, share, give

along the lines of: like, as in

comprises: is made up of, includes

(it is) compulsory: (you) must

conceal: hide

concerning: about, on