IELTS Writing task 1

IELTS Writing – Task 1: Hướng dẫn Solution Diagram topics

IELTS Writing – Task 1: Hướng dẫn Solution Diagram topics

Phân tích:

1/ Diagram là gì? Diagram được dùng để phát thảo một quy trình làm việc/thực hiện hoặc một phương pháp cũng như cấu trúc của một vật xác định nào đó. Ví dụ chúng ta có diagram quy trình tái chế xử lý rác, hay điển hình là ví dụ bên trên. Trong IELTS, chúng ta có 2 dạng diagram chính