[WRITING] 2 cách chống “trầm cảm” với Introduction trong Writing Task 1 cực hiệu quả

Ai cũng biết Task 1 của IELTS Writing chiếm ít điểm hơn Task 2 trong cả phần Writing, vì vậy nên thời gian dành cho nó cũng ít hơn. Thông thường bạn chỉ nên dành 20 phút tổng cộng cho Task 1, bao gồm việc viết bài và đọc lại để sửa lỗi ngữ pháp, đánh vần lỗi chính tả.

Vì vậy, việc viết Introduction cho Task 1 nên được tối giản để mất càng ít thời gian càng tốt. Trong bài viết này,cô sẽ giới thiệu cho các bạn khái quát về Introduction và 2 cách để các bạn có thể viết được đoan Introduction nhanh nhất và đạt hiệu quả cao nhất.

Các bước để viết mở bài IETLS Writing Task 1:

– Tìm từ khóa trong câu hỏi.
– Thay thế chúng bằng cách sử dụng các từ đồng nghĩa hoặc giải thích.
– Đưa thêm thông tin về biểu đồ.

Đối với phần mở bài, các bạn chỉ nên viết 2 câu

Câu 1 sử dụng câu đơn, diễn đạt đồng nghĩa với đề bài, thường sử dụng các động từ đi kèm như show, describe, indicate, illustrate…
Câu 2 là câu tổng quan, là thông tin tổng quát mà bạn nhìn thấy được.

Hai cách viết Introduction bằng cách paraphrase lại đề bài

Cách 1: Biến đổi từ loại của keyword.

IELTS Writing Task 1 Topic: Contribution of selected sectors to UK economy

Ví dụ 1: The graph below shows the contribution of three sectors – agriculture, manufacturing, and business and financial services to the UK economy in the twentieth century.

Câu 1: Contribution (N) → Contribute to (V)
The bar chart illustrates how three areas namely Industry, Agriculture and business and financial services contributed to the economy of the UK from 1900 to 2000.
Câu 2: Overall, agriculture and manufacturing sector had a similar trend, but these tendencies dropped much more at the end than the first half of the 20th century. By contrast, the number of business and financial sector increased gradually during the period shown.

 • Model Answer: The bar chart illustrates how three areas namely Industry, Agriculture and business and financial services contributed to the economy of the UK from 1900 to 2000. Overall, agriculture and manufacturing sector had a similar trend, but these tendencies dropped much more at the end than the first half of 20th century. By contrast, the number of business and financial sector increased gradually during the period shown. 

Ví dụ 2: The chart shows the participation by young people in sports by gender in Great Britain in 1999.task 2
Câu 1: Participation (N) → Participate (V)

The bar chart demonstrates how young people in Britain participated in sports in terms of gender in 1999.
Câu 2: In general, both boys and girls have different choices to participate in sports.

 • Model Answer: The bar chart demonstrates how young people in Britain participated in sports in terms of gender in 1999. In general, both boys and girls have different choices to participate in sports. 

Ví dụ 3: The two pie charts below show changes in world population by region between 1900 and 2000.

task 3

Câu 1: Changes (N) → Change (V)
The two pie charts indicate how the world population changed in terms of region from 1900 to 2000.
Câu 2: These charts show that Asia and Europe (include Russia) are the biggest population of the world than the other regions.

Model Answer: The two pie charts indicate how the world population changed in terms of regions from 1900 to 2000. These charts show that Asia and Europe (include Russia) are the biggest population of the world than the other regions.

Một số tips:
Tip 1: Thay danh từ, động từ chính bằng các từ đồng nghĩa

 • graph = line graph, chart = flowchart (also: bar chart, pie chart, table), the diagram = the figure
 • proportion = percentage, ratio, rate, portion
 • information = data, figure, number, illustration, indicator
 • trends in = changes in
 • US consumption = consumption in the United States
 • shows = illustrates, describes, compares, indicates, presents, gives information
 • to produce forecasts = to forecast
 • the total number = the overall number
 • various mobile phone features = different functions of mobile phones
 • maps show = diagrams illustrate
 • an island before and after = some changes to an island
 • the number of = the figure of, the data on, the proportion of
 • people in the USA = the Americans, American people
 • a group of = The + adv (no –s): the poor, the old, the unemployed from 1999 to 2009 = between 1999 and 2009 = over a period of 10 years = in a duration of + time (10 years)

Tip 2: Nếu trong câu hỏi chứa cụm từ “the figure of” “the number of” “the quantities of”, bạn có thể viết lại bằng cách đổi thành “HOW MANY” hay “HOW MUCH”

 • Ví dụ: The graph compares how many noise complaints were made.

Tip 3: Đổi thành HOW (BY WHICH) THE + KEY NOUN + VERB

 • Ví dụ: The pie charts illustrate how annual spending by a school in the UK changed every 10 years.

Tip 4: Nếu câu hỏi chứa cụm từ “the proportion of’ “the number of” “the quantities of”, bạn cũng có thể đổi thành “WHAT PROPORTION OF + Noun” “WHAT NUMBER OF + Noun”

 • Ví dụ: The chart indicates what percentage of the world’s oil resources are held,…

Cách 2: Sử dụng các cụm từ đồng nghĩa có thể thay thế cho nhau.

Ví dụ 1: The bar chart shows the monthly spending in dollars of a family in the USA on three items in 2010.

VD 1

Câu 1: monthly spending in dollars => monthly expenditure on food, gas and clothing
The bar chart depicts the monthly expenditure on food, gas and clothing of a family living in the USA in 2010.
Câu 2: Overall, it can be seen that levels of expenditure fluctuated over the period.

 • Model Answer : The bar chart depicts the monthly expenditure on food, gas and clothing of a family living in the USA in 2010. Overall, it can be seen that levels of expenditure fluctuated over the period.

Ví dụ 2: The bar chart below shows the employment of all workers by gender and occupation in the UK in the year 2005.
task 4
Câu 1: The employment of all workers by gender and occupation => the percentage of British male and female employees working in different areas.

Câu 2: It is clear that males and females show considerable diversity in terms of their jobs.

 • Model Answer: The bar chart illustrates the percentage of British male and female employees working in different areas in 2005. It is clear that males and females show considerable diversity in terms of their jobs. 

Ví dụ 3: The chart shows British Emigration to selected destinations between 2004 and 2007.task 6
Câu 1: British Emigration to selected destinations => British people who emigrated to five destinations.

The bar chart shows the number of British people who emigrated to five destinations over the period 2004 to 2007.
Câu 2: It is evident from the chart that throughout the period, the most popular place to move to was Australia.

 • Model Answer : The bar chart shows the number of British people who emigrated to five destinations over the period 2004 to 2007. It is evident from the chart that throughout the period, the most popular place to move to was Australia.