Cách mở đầu bài thi Speaking Band 9.0

Để tạo ra một tâm thế thật sự tự tin về cách diễn đạt cho bài thi nói IELTS, phần mở đầu dĩ nhiên không thể bị “khớp” được rồi đúng không. Một bài nói gây được ấn tượng cho giám khảo ngay từ những câu nói đầu quả là một điều ai cũng ao ước, vậy nên hôm nay Linh sẽ hướng dẫn căn bản để có một bài IELTS Speaking thật hoàn hảo ngay từ bước đầu tiên . Linh và các bạn cùng vào bài nhé!

Làm cách nào để mở đầu Speaking band 9?

Mở đầu bài nói

 • I prefer…
 • I think…
 • I feel…
 • I know…
 • I believe…
 • In my opinion…
 • The best thing about…
 • The greatest part about…
 • The worst part about…
 • Everyone should…
 • …is better than … because…
 • If you liked… then you will love….

Đưa ra ý kiến một cách tổng quát

 • It is thought that…
 • Some people say that…
 • It is considered…
 • It is generally accepted that…
 • Disagreeing with an opinion
 • Yes, but…
 • I’m afraid I have to disagree.
 • I’m sorry to disagree with you, but…
 • That’s not entirely true.
 • On the contrary…
 • I’m not so sure about that.

Đưa ra ý kiến cá nhân

 • I just don’t think it’s right that…
 • One argument in favour of … is that…
 • I think people should (have the right to) …
 • In my experience…
 • As far as I’m concerned…
 • In my opinion…
 • Personally, I think…
 • I’d say that…
 • I’d like to point out that..
 • I believe that…
 • Speaking for myself…
 • Personally, I believe (feel)…
 • I tend to think that…
 • I am sure/certain/convinced that…
 • As far as I understand/ can see, …

Đưa ra ý kiến trái chiều

 • Maybe, but it seems to me that…
 • I partly agree, but I still believe that…
 • I don’t agree. In my opinion,…
 • I completely disagree. To me,…

Làm rõ ý kiến

 • No, that’s not what I’m trying to say.
 • What I mean is …
 • No, that’s not what I mean.
 • All I’m saying is that …

Cách kéo dài thời gian để suy nghĩ

 • That’s an interesting point.
 • I’ve never really thought about that.
 • Um, let me think.
 • It’s hard to say.

Đồng ý với một ý kiến

 • Of course
 • You’re absolutely right.
 • Yes, I agree.
 • I think so too.
 • That’s a good point.
 • Exactly.
 • That’s true.
 • Neither do I.
 • I couldn’t agree more.

Đưa ra gợi ý

 • I suggest/ think you should …
 • It might be better to …
 • We/ you ought to …
 • If I were you …, I would …
 • I (don’t) think we/ you should…
 • You/ we could …
 • Couldn’t you/we…?
 • Shall we …?
 • How/What about…?
 • Why don’t you/we …?
 • Why not …?
 • Let’s …

Trả lời gợi ý từ người khác

 • I was thinking exactly that myself.
 • Sounds good (to me).
 • OK, let’s do/try that.
 • Yes, let’s do that.
 • You’re right.
 • That’s a good idea.
 • It’s a good idea, but…
 • But what if…?
 • The only thing/ problem is…

Đã mở đầu trôi chảy rồi thì phải biết thêm những mẫu câu Speaking IELTS band 9 nữa cho một bài thi nói thật xuất sắc nha. Các bạn nên lưu ý rằng dù mở đầu có tốt đến mấy mà nội dung và cách hành văn trong bài nói bị lủng củng, không có sự liên kết thì dễ dàng đánh mất thiện cảm ban đầu của giám khảo lắm đó, các bạn phải tạo sự kết nối cho các Ideas trong phần thi của mình nhé. Học kỹ năng nào cũng thế, phải học từ A-Z mới có thể gọi là hoàn thiện được nha.

Trần Tố Linh.