Nơi tình yêu Speaking Band 9.0 bắt đầu

Cũng như khi học bất kì một ngôn ngữ nào thì khi học tiếng Anh đặc biệt là học IELTS thì chúng ta đều phải có nền tảng vững chắc. Đối với IELTS Speaking nếu muốn đạt được band điểm cao thì chúng ta phải biết những câu dẫn, những câu mở đầu , từ đó cách diễn đạt bài nói IELTS của chúng ta sẽ rõ ràng, mạch lạc hơn và các ý có liên kết chặt chẽ với nhau hơn. Các bạn thử nghĩ mà xem nếu bài nói của chúng ta quá nhiều Ideas nhưng câu cú lại lủng củng không liên kết thì người nghe và thậm chí là giám khảo sẽ đánh giá bài nói của chúng ta không cao và thậm chí là không hiểu được nội dung chúng ta truyền đạt. Chính vì thế, hôm nay cô Linh sẽ chia sẻ bí kíp để tạo thành một bài nói thật sinh động và hấp dẫn “ăn đứt” tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking của giám khảo cho các bạn nhé.

Tuyệt chiêu để band 9.0 IELTS Speaking

Các mẫu câu trong Speaking IELTS

Mở đầu bài nói Đưa ra ý kiến một cách tổng quát
 • I prefer…
 • I think…
 • I feel…
 • I know…
 • I believe…
 • In my opinion…
 • The best thing about…
 • The greatest part about…
 • The worst part about…
 • Everyone should…
 • …is better than … because…
 • If you liked… than you will love….
 •  Ok then, I would like to talk about…(tôi sẽ nói về…)
 • – Right, I am going to tell you about…
 • It is thought that…
 • Some people say that…
 • It is considered…
 • It is generally accepted that…
 • Disagreeing with an opinion
 • Yes, but…
 • I’m afraid I have to disagree.
 • I’m sorry to disagree with you, but…
 • That’s not entirely true.
 • On the contrary…
 • I’m not so sure about that.
Đưa ra ý kiến cá nhân Đưa ra ý kiến trái chiều
 • I just don’t think it’s right that…
 • One argument in favour of … is that…
 • I think people should (have the right to) …
 • In my experience…
 • As far as I’m concerned…
 • In my opinion…
 • Personally, I think…
 • I’d say that…
 • I’d like to point out that..
 • I believe that…
 • Speaking for myself…
 • Personally, I believe (feel)…
 • I tend to think that…
 • I am sure/certain/convinced that…
 • As far as I understand/ can see, …
 • Maybe, but it seems to me that…
 • I partly agree, but I still believe that…
 • I don’t agree. In my opinion,…
 • I completely disagree. To me,…
 • though,
 • although,
 • even though.
 • Mainly/ Simply Because…
 • The reason why… is…
 • Due to the fact that…
 • Without A, B will…
 • If … not,…
 • Imagine … not,…
Làm rõ ý kiến Đồng ý với một ý kiến
 • No, that’s not what I’m trying to say.
 • What I mean is …
 • No, that’s not what I mean.
 • All I’m saying is that …
 • Cách kéo dài thời gian để suy nghĩ
  That’s an interesting point.
 • I’ve never really thought about that.
 • Um, let me think.
 • It’s hard to say.
 • Of course
 • You’re absolutely right.
 • Yes, I agree.
 • I think so too.
 • That’s a good point.
 • Exactly.
 • That’s true.
 • Neither do I.
 • I couldn’t agree more.
Đưa ra gợi ý Trả lời gợi ý từ người khác
 • I suggest/ think you should …
 • It might be better to …
 • We/ you ought to …
 • If I were you …, I would …
 • I (don’t) think we/ you should…
 • You/ we could …
 • Couldn’t you/we…?
 • Shall we …?
 • How/What about…?
 • Why don’t you/we …?
 • Why not …?
 • Let’s …
 • I was thinking exactly that myself.
 • Sounds good (to me).
 • OK, let’s do/try that.
 • Yes, let’s do that.
 • You’re right.
 • That’s a good idea.
 • It’s a good idea, but…
 • But what if…?
 • The only thing/ problem is…

Trên đây là vô số cách mở đầu bài thi IELTS Speaking band “khủng” và các mẫu câu nêu ra quan điểm vô cùng độc đáo, các bạn nhớ thực hành thường xuyên để được kết quả tốt các bạn nhé. Cô chúc các bạn học thật tốt và thành công nhé.

Trần Tố Linh