20 cấu trúc ngữ pháp đốn hạ Ielts 7.0+

Nếu các bạn thành tâm muốn biết, thì Tố Linh sẵn sàng chia sẻ các cấu trúc IELTS “thần thánh” để đề phòng điểm số bị lạc trôi, để bảo vệ học trò của Tố Linh khỏi căng thẳng trong khi viết bài writing và thi speaking, Linh cam đoan với các bạn 20 cấu trúc ngữ pháp phải học cho IELTS này “không lên band 7.0 không ăn tiền”.

20 cấu trúc band 7.0 cho IELTS

1. So + adjective + to be + Subject + that Clause
    So + adv + auxiliary verb + S + main verb + O + that clause


=> Meaning: quá…đến nổi mà…
Ex:

  • So terrible was the storm that a lot of houses were swept away.
  • So beautifully did he play the guitar that all the audience appreciated him

2. Then comes/come + Subject, as + Clause


=> Meaning: kế đó dẫn đến…., vì…
Ex: Then came a divorce, as they had a routine.

3. May + Subject + verb.. 


=> Meaning: Có lẽ/ có thể…
Ex:

  • May I appologize at once for the misspelling of your surname in the letter from my assistant, Miss Dowdy
  • May you all have happiness and luck

4. It is no + Comparative Adjective + than + V-ing


=> Meaning: không…hơn
Ex: For me it is no more difficult than saying “I love you”.

5. Subject + Verb + far more +….than + N


=> Meaning: hơn nhiều
Ex: The material world greatly influences far more young people than old people.

6. Subject + love/like/wish + nothing more than to be + adj/past participle


=> Meaning: không mong muốn gì hơn được…
Ex: We wish nothing more than to be equally respected

7. Subject 1 + is/are just like + Subject 2 +was/were..


=> Meaning: giống như
Ex: My daughter is just like her mother was 35 years ago when she was my classmate at Harvard University

8. Subject 1 + is/are + the same + as + Subject 2 + was/were

 
=> Meaning: tương tự, giống như
Ex: The village is so perpetually predictable, each day is the same as the one was before, nothing ever changed.

9. It is (not always) thought + adj + Noun phrase


=>Meaning: Điều gì được cho là/ không phải lúc nào cũng được cho là…
Ex: It is not always thought essential that Miss world must have the great appearance

10. As + Verb Participle /can be seen, Subject + Verb…


=> Meaning: Như …/ có thể được nhìn thấy…
Ex:

  • As spoken above, we are short of capital
  • As can be seen, a new school is going to be built on this site.

11. S + point(s)/ pointed out (to sb) + that Clause


=> Meaning: Ai chỉ ra rằng…
Ex: She point out that he was wrong

12. It is/was evident to someone + that Clause


=> Meaning: Có chứng cứ rành rành cho ai đó thấy rằng…
Ex: It was evident to them that someone gave him a hand to finish it.

13. What + Subject + Verb + is/was + (that) + Subject + Verb +….


=> Meaning: Những gì… là rằng…
Ex:

  • What was said was (that) she had to leave
  • What I want you to do is that you take more care of yourself

14. Noun + Is + what + sth + is all about


=> Meaning: Cái gì là toàn bộ những gì về…
Ex: Entertainment is what football is all about

15. Subject + to be (just) + what Subject + Verb…


=> Meaning: .. là những gì…
Ex:

  • It was just what I wanted
  • You are what God brings into my life

16. Verb-ing +sth + tobe + Adjective – if not impossible


=> Meaning: … thì…- nếu có thể làm
Ex: Travelling alone into a jungle is adventurous – if not impossible

17. There + tobe + no + Noun + nor + Noun


=> Meaning: Không có cả… lẫn…
Ex: There is no food nor water

18. There isn’t/wasn’t time to Verb / tobe + Adjective


=> Meaning: Không có thời gian để…
Ex: there wasn’t time to identify what is was

19. Subject + may + put on a + Adjective + front but inside + Subject + Adjective


=> Meaning: Ai có lẽ thể hiện…ra ngoài mặt dù rằng bên trong…
Ex: You may put on a brave front but inside you are fearful and anxious

20. Subject + see oneself + V-ing…


=> Meaning: Ai có thể tự thấy chính mình đang…
Ex: You can see yourself riding a cable-car in San Francisco

Đối với các bạn cảm thấy tự học IELTS để nâng cao band điểm là một thử thách với bản thân và đang tìm kiếm nơi dạy IELTS uy tín để đăng ký học IELTS, các bạn đừng lo nhé, Tố Linh mời các bạn tham gia ngay chương trình học IELTS khi đăng ký học IELTS tại trang IELTS Tố Linh. Các bước đăng ký học IELTS rất đơn giản, các bạn có thể đăng ký học IELTS tại page hoặc đăng ký học IELTS trực tiếp tại địa chỉ đã được cập nhật trên trang web nha. Linh luôn chào đón và sẵn lòng hướng dẫn các bạn không chỉ riêng mục ngữ pháp mà còn cả 4 kỹ năng trong IELTS. Linh mong rằng các bạn học thật tốt nha