38 cấu trúc “Paraphrase” chuẩn không cần chỉnh

Ngữ pháp là một trong những mục quan trọng trong tiêu chí chấm thi IELTS, mà nói đến Grammar là bao la mênh mông không biết học sao cho hết. Hôm trước cô chỉ mới giới thiệu cho các em 17 cấu trúc “hot” cho IELTS Writing thôi thì hôm nay, với 40 công thức “paraphrase” phổ biến này các em sẽ tự tin hơn nữa  khi làm bài Viết và áp dụng được cả khi thi speaking nhé, bật mí là nếu các em nắm tốt những điểm ngữ pháp tương đồng này thì việc “mổ xẻ” bài reading của các em cũng nhanh gọn lẹ hơn đó, reading là “nhất technique, nhì tốc độ mà”.

Bí quyết Paraphase hiệu quả 

MODEL 1


Ex:

 • Because she behaves well, everybody loves her. => Because of her good behaviour, everybody loves her.
 • Because of his bad behavior, he must be punished.  => As he behaved badly, he must be punished.

MODEL 2


Ex 

 • Although it rains, we go to school on time. => Despite / In spite of the rain, we go to school on time.
 • Despite the noise, we continued to study our lessons. => Though it was very noisy, we continued to study our lessons.

MODEL 3


Ex:

 • The film was so good that I saw it three times. => It was such a good film that I saw it three times.
 • It is such a bad book that nobody reads it. => This book is so bad that nobody reads it.

MODEL 4


Ex:

 • Mary is too young to get married. => Mary isn’t old enough to get married.
 • The tea was not cool enough for her to drink. => The tea was too hot for her to drink.

MODEL 5


Ex:

 • This raincoat is so small that she can’t wear it. /=> This raincoat is too small for her to wear.
 • It was such an interesting novel that I read it many times. => The novel was interesting enough for me to read many
 • This question is easy enough for us to answer. =>  This question is so easy that we can
 • The box was too heavy for the child to carry. => It was such a heavy box that the child couldn’t carry

MODEL 6


Ex:

 • To live on my salary must be hard. => I find it hard to live on my salary.

MODEL 7 (Câu điều kiện)


Note: Clause1 + so + clause2 Š If + clause1 … , clause2 Clause1 + because + clause2     If + clause2 … , clause1
Ex:

 • He can’t do the test because it is too difficult. => If the test weren’t too difficult, he could do it.
 • I didn’t eat anything so I was hungry. => I wouldn’t have been hungry if I had eaten something.

MODEL 8


If …not

Note: Không được thay đổi loại điều kiện, chỉ thay đổi loại điều kiện đã cho.
Ex:

 • Unless it rains, we will  go to the movies (loại 1) => If it doesn’t rain, we will go to the movies. (loại 1)
 • If they didn’t attend class regularly, they couldn’t understand the lesson (loại 2) => Unless they attended class regularly, they couldn’t understand the lesson. (loại 2)

MODEL 9


Ex:

 • Tom and Mary have been married for five years. It is five years since Tom and Mary were married.
 • I haven’t seen my father for one month. It’s one month since I last saw my father.

MODEL 10 (Câu ao ước)


Ex:

 • She won’t visit me again. => I wish she would visit me again.
 • My wife can’t speak French. => I wish my wife could speak
 • What a pity you failed in your driving test. => I wish you hadn’t failed in your driving

MODEL 11


Ex:

 • I haven’t heard him since August. Š The last time I heard him was in August.
 • I haven’t seen him since I was a student. Š I last saw him when I was a student.

MODEL 12


Ex:

 • He started working for this factory a year ago. Š He has been working for this factory for a year./He has been working for this factory since last year.

MODEL 13


Ex:

 • She typed the letter in 20 minutes.   It took her 20 minutes to type the letter.
 • I walked to my office in 10 minutes.  It took me 10 minutes to walk to my office.

MODEL 14


Ex:

 • Tom didn’t begin to read until he was eight.  It was not until Tom was eight that he began to read.

MODEL 15 (Thể truyền khiến)


Câu chủ động
Câu bị động
Ex:

 • I will have Tom wash the car./  I will have the car washed.  /I will get Tom to wash the car. / I will get the car washed.

MODEL 16 (Câu bị động)


Ex:

 • The police is questioning him =>  He is being questioned by the police.

MODEL 17


Ex:

 • My mother was the most warm-hearted person I’ve ever known. => I’ve never known a more warm- hearted person  than my mother.

MODEL 18


Câu chủ động
Câu bị động
Ex:

 • They think that the owner of the house is abroad. => It is thought that the owner of the house is abroad. => The owner of the house is thought to be abroad.
 • People thought that he had died in battle.  => It was thought that he had died in battle. => He was thought to have died in battle.

MODEL 19


Ex:

 • Susan isn’t as good at chemistry as Sarah. Š Sarah is better at chemistry than Suan.

MODEL 20

Ex:

 • As he grows older, he becomes increasingly cheerful. Š The older he grows, the more cheerful he becomes.

MODEL 21


It take sb+khoảng thời gian+to do sth èsb spend +khoảng thời gian doing sth
Ex:

 • It took her 3 hours to do her homeworkèShe spent 3hours doing her homework

MODEL 22


Understandèto be aware of
Ex:

 • Do you understand the lesson ? èAre you aware of the lesson ?

MODEL 23


To be interesting in =fond of=keen on=like
Ex:

 • She likes EnglishèShe is interesting in English

MODEL 24


Succeed in doing sthèmanage to do sth
Ex:

 • We  succeed in invented televisionèWe managed to invent television

MODEL 25


Prefer sb to do sthèWould rather sb +did sth (muốn)
Ex:

 • I prefers you not to smoke hereèI’d rather you not smoked here

MODEL 26


Prefer doing sth to doing sthèwould rather do sth than do sth /like doing sth better than doing sth thích làm
Ex:

 • She prefers staying at home to going outèShe would rather stay at home than go out

MODEL 27


As soon as+S+V2/ed,S+V2/ed èHardly +had+S+V3/ed+when+S+V2/edèNo sooner+had+S+V3/ed+than+S+V2/ed
Ex:

 • As soon as I left the house,he appeared èHardly had I left the house when he appeared
 • Ta thấy mệnh đề đứng sau sau as soon as sẽ là mệnh đề sau when và sau than

MODEL 28


Ex:

 • I don’t live in the countryside èNo longer do I live in the countryside/I no more live in the countryside

MODEL 29


To be not worth doing sth There is no point in doing sth:  không đáng,vô ích
Ex:

 • It is not worth making him get up earlyèThere is no point in making him get up early

MODEL 30

Ex:

 • It seems that he will come lateèIt is likely that he will come late=He is likely to come late/It look as if he willcome late

MODEL 31


S+often +VèS+be+accustomed to doing=S+be/get +used to doing
Ex:

 • Lan often cried when she meets with difficultiesèLan is used to crying when she

MODEL 32


This is the first time+S+have/has+V3/edèS+be+not used to doing
Ex:

 • This is the first time I have seen so many people crying at the end of the movieèI was not used to seeing so many people crying at the end of the movie

MODEL 33


S+V+because+S+VèS+V+to V
Ex:

 • She studies hard because she wants to pass the final examinationèShe studies hard to pass the final examination

MODEL 34


Ex:

 • He translated fast and correctlyèHe translated not only fast but also correctly

 

MODEL 35


S+aske/want +O+to VèS+get+O+to do sth=S+have+O+do sth
Ex:

 • She asks him to spend more time with herèShe have him spend more time with her

MODEL 36


S+V+no +NèS+be+N-less
Ex:

 • She always speaks no care=She is always careless about her words

MODEL 37


S+be+adj+prepèS+V+adv
Ex:

 • My students are very good at mathsèMy students study maths well

MODEL 38


It+be+adj / What +a/an+adj+N
Ex:

 • It was an interesting film / what an interesting film

Nếu các bạn cảm thấy grammar đến đây là chưa đủ, vậy tại sao các bạn không vào ngay bài giảng miễn phí IELTS Grammar để cùng Linh khám phá thêm rất nhiều các cấu trúc ngữ pháp kèm ví dụ chi tiết khác rất hữu ích cho phần grammar của các bạn đó! Cùng học thôi nào

Nếu các bạn nào gặp vấn đề về việc tự học và không thể sắp xếp một cách khoa học các kiến thức trên bài giảng online, các bạn hãy đăng ký ngay khóa học IELTS tại trang IELTS Tố Linh rồi nha. Khi tham gia khóa học IELTS này, Linh sẽ trau chuốt cả 4 kỹ năng và và giúp các bạn được luyện đề thường xuyên đó, đây đều sẽ bao gồm trong chương trình học IELTS của Linh nha. Khóa học IELTS này sẽ hỗ trợ các bạn rất nhiều trong việc ôn luyện trước ngày thi sắp đến. Chương trình học IELTS của Linh luôn đảm bảo chất lượng đầu ra cho các bạn tham dự. Các bước đăng ký khóa học IELTS các bạn hãy làm theo hướng dẫn trên trang web của Linh nha. Khi đăng ký khóa học IELTS, các bạn đã nắm chắc một suất trong chương trình học IELTS cực hay và hiệu quả rồi đó. Linh rất hoan nghênh tấm lòng hiếu học của các bạn đến với chương trình học IELTS của Linh. Mọi thắc mắc về chương trình học IELTS, các bạn hãy liên hệ IELTS Tố Linh để được giải đáp nhé.

Trần Tố Linh